หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS64  (อ่าน 13 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 30 ธ.ค. 20, 19:03 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 


#เรียนต่อที่ไหนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) หรือ TCAS64

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) หรือ TCAS64 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท รายละเอียดดูได้ที่ www.shorturl.at/pyK46 หรือโทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมเตรียมข้อมุลเพื่อสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

โดยมีคณะที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) หรือ TCAS64 รวมทั้งหมด 2,350 คน ดังต่อไปนี้
1.คณะครุศาสตร์ 65 คน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา (ค.บ.) 10 คน
สาขาวิชา : จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.) 10 คน
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 20
สาขาวิชา : ศิลปศึกษา (ค.บ.) 15

2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 540 คน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : ภาษาไทย (ค.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : นาฎยศิลป์ศึกษา (ค.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : สังคมศึกษา (ค.บ.) 10 คน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.) 50 คน
สาขาวิชา : นาฎยศิลป์ (ศป.บ.) 30 คน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : นิติศาสตร์ (น.บ.) 20 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : ภาษาจีน (ศศ.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : ภาษาไทย (ศศ.บ.) 50 คน
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 80 คน
สาขาวิชา : อาเซียนศึกษา (ศศ.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) 40 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 100 คน

3.คณะวิทยาการจัดการ 730 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บร.บ.) 50 คน
สาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ) 80 คน
ซื่อสาขาวิชา : การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 50 คน
สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 40 คน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : การบัญชี (บช.บ.) 50 คน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) 50 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 80 คน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) 80 คน
สาขาวิชา : การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) 50 คน
สาขาวิชา : ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) 50 คน
สาขาวิชา : การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) 80 คน

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 520 คน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 5 คน
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 15 คน
สาขาวิชา : เคมี (ค.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : ชีววิทยา (ค.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : ฟิสิกส์ (ค.บ) 15 คน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 20 คน
หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) 15 คน
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : เคมี (วท.บ.) 25 คน
สาขาวิชา : จุลชีววิทยา (วท.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : ชีววิทยา (วท.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.) 10 คน
สาขาวิชา : ฟิสิกส์ (วท.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 5 คน
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 20 คน
สาขาวิชา : แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) 40 คน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 20 คน

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุสาหกรรม 390 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) 20 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (กล.บ.) (ต่อเนื่อง) 30 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) 120 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (วท.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) 60 คน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (การจัดการผลิตและคุณภาพ) (อส.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์) (อส.บ.) 30 คน

6.วิทยาลัยการดนตรี 105 คน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.) 30 คน
สาขาวิชา : ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 20 คน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชา : ดนตรีตะวันตก (คศ.บ.) 40 คน
สาขาวิชา : ดนตรีไทย (คศ.บ.) 15 คน


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  เรียนต่อ  สอบเข้า  TCAS64  portfolio  สอบรอบ2  ราชภัฏ  ราชภัฎ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม