Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้   (อ่าน 9 ครั้ง)
Guest
นางพรรณธิพา สัตย์ซื่อ
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 23 ก.พ. 21, 16:07 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย   นางพรรณธิพา  สัตย์ซื่อ    ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนประทาย  อำเภอประทาย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปีที่ศึกษา   2562

บทคัดย่อ

   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   2)  เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3)  เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   และ 4)  เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แหล่งข้อมูลได้แก่  1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  จำนวน 10 คน   2) กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา   2562  โรงเรียนประทาย 3) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 โรงเรียนประทาย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ 1)  รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4)  แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  และ 5)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การทดสอบค่าที  (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า
   1.  ข้อมูลสภาพปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนตามเนื้อหาวิชา  ขาดการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  นักเรียนส่วนใหญ่ขาดการใฝ่เรียนรู้  ขาดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีไม่เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์  และความต้องการในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชาคอมพิวเตอร์  มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  เน้นทักษะกระบวนการทำงาน  การปฏิบัติงานที่ได้มาจากกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การศึกษาต้องค้นคว้าในทุกที่ ทุกเวลา  ทั้งที่บ้านและในเวลาว่าง  นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  และนำมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบรอบด้าน
   2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  ได้แก่  หลักการ  วัตถุประสงค์  กระบวนการจัดการเรียนรู้  สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  และเงื่อนไขในการนำไปใช้  โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 6  ขั้นตอน  ได้แก่  1.ขั้นตระหนักในปัญหา  2.ขั้นการแสวงหาความรู้  3.ขั้นวางแผนและออกแบบการแก้ปัญหา  4.ขั้นสร้างสรรค์ความรู้สู่ชิ้นงาน  5.นำเสนอควบคู่การประเมิน  6.ถ่ายทอดความรู้ผ่านออนไลน์ขั้นตอนที่ เมื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนแบบภาคสนาม จำนวน  30  คน พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.76/85.42  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80  และผลการรับรองของผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (Mean=4.44 , S.D. =0.21) 
   3.  ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
   4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บ  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean=4.58 , S.D. =0.49)  และผลการสอบถามเพื่อรับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (Mean=4.69 , S.D. =0.77) 

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้