หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: TCAS64 เรียนต่อที่ไหนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม  (อ่าน 8 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 25 ก.พ. 21, 11:40 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

#TCAS64 เรียนต่อที่ไหนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) หรือ TCAS64

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) เปิดรับสมัครแล้ว หมดเขตวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมีกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 เมษายน 2564 รายงานตัว : วันที่ 17 - 28 เมษายน 2564 และยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564 ดูรายละเอียดและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/
รายชื่อคณะและสาขาที่เปิดรับ ได้แก่
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษาจำนวน 10 คน
สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 25 คน
สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวจำนวน 5 คน
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาจำนวน 10 คน
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจำนวน 5 คน
สาขาศิลปศึกษาจำนวน 5 คน
สาขาพลศึกษาจำนวน 15 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาภาษาไทยจำนวน 20 คน
สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 คน
สาขานาฏยศิลป์ศึกษาจำนวน 10 คน
สาขาสังคมศึกษาจำนวน 30 คน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์จำนวน 50 คน
สาชานาฏยศิลป์จำนวน 30 คน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขานิติศาสตร์ จำนวน 30 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จำนวน 30 คน
สาขาภาษาจีน จำนวน 40 คน
สาขาภาษาไทยจำนวน 50 คน
สาขาภาษาอังกฤษจำนวน 80 คน
สาขาอาเซียนศึกษาจำนวน 30 คน
สาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกจำนวน 10 คน
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจำนวน 20 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขารัฐประศาสนศาสตร์จำนวน 40 คน
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)จำนวน 60 คน
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์จำนวน 40 คน
สาขาการตลาด จำนวน 40 คน
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 80 คน
สาขาการประกอบการธุรกิจจำนวน 50 คน
สาขาการจัดการโลจิสติกส์จำนวน 40 คน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาการบัญชีจำนวน 50 คน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาเศรษฐศาสตร์จำนวน 50 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาการท่องเที่ยวจำนวน 80 คน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การจำนวน 80 คน
สาขาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิงจำนวน 40 คน
สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียจำนวน 40 คน
สาขาการสื่อสารมวลชนจำนวน 60 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาการแพทย์แผนไทย จำนวน 20 คน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาเทคนิคการแพทย์จำนวน 10 คน
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจำนวน 40 คน
สาขาคณิตศาสร์ จำนวน 40 คน
สาขาเคมีจำนวน 25 คน
สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์จำนวน 10 คน
สาขาจุลชีววิทยาจำนวน 20 คน
สาขาชีววิทยาจำนวน 20 คน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจำนวน 10 คน
สาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดียจำนวน 40 คน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจำนวน 30 คน
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 20 คน
สาขาฟิสิกส์จำนวน 30 คน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวน 30 คน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จำนวน 40 คน
สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน 10 คน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาคณิตศาสตร์จำนวน 10 คน
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจำนวน 10 คน
สาขาเคมี จำนวน 30 คน
สาขาขีวิวิทยาจำนวน 30 คน
สาขาฟิสิกส์จำนวน 20 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตร (4 ปี)
สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์จำนวน 40 คน
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจำนวน 30 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดบปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจำนวน 30 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมจำนวน 30 คน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (การจัดการผลิตและคุณภาพ)จำนวน 30 คน
สาขาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)จำนวน 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตจำนวน 60 คน
สาขาวิศวกรรมพลังงานจำนวน 40 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาผู้ประกอบการอาหารจำนวน 120 คน
วิทยาลัยการดนตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาดนตรีตะวันตกศึกษาจำนวน 20 คน
สาขาดนตรีไทยศึกษาจำนวน 15 คน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาดนตรีตะวันตกจำนวน 40 คน
สาขาดนตรีไทยจำนวน 10 คน


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  เรียนต่อ  สอบเข้า  TCAS64  portfolio  สอบรอบ2  ราชภัฏ  ราชภัฎ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม