Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์เชิงกลยุทธ์
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์เชิงกลยุทธ์  (อ่าน 12 ครั้ง)
Guest
ชลารักษ์ สายอุทัศน์
 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์เชิงกลยุทธ์

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 15 เม.ย. 21, 11:23 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์เชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา                     และระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก่อนการพัฒนา 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติในการบริหารโรงเรียน โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์และ 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยประชากรเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 จำนวน 4 กลุ่มได้แก่ 1) ครู โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จำนวน 7 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครู จำนวน 7 คน 3) ผู้ปกครอง จำนวน 60 คนและ 4) นักเรียน จำนวน                 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสรุปผลการศึกษาเอกสาร แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ชุด แบบบันทึกข้อมูลการประชาพิจารณ์ แบบบันทึกข้อมูล การสนทนากลุ่ม แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ แบบบันทึกคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง
 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียน                  สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โรงเรียนมีทรัพยากร ครูและบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีที่ยังไม่เพียงพอและเหมาะสม แต่จุดเด่นคือ ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน ด้านกระบวนการ (Process) บริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยังไม่มีระบบที่ชัดเจน อาทิ หลักสูตรสถานศึกษายังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน กระบวนการจัดการเรียนรู้ยังไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ด้านผลผลิต (Output) คุณภาพการจัดการศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและครูผู้สอน รวมถึงระบบการบริหารจัดการ อาคารสถานที่และการจัดการเรียนรู้                 ด้านผลลัพธ์ (Outcome) การบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ไม่สามารถพัฒนาครูได้เนื่องจากครูมีทัศนคติเชิงลบในการพัฒนาด้านวิชาการ ครูส่วนใหญ่ไม่ต้องการไปอบรม เพื่อพัฒนาทักษะหรือความรู้เพิ่มเติม ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนก่อนการพัฒนา พบว่า ระดับการปฏิบัติ ก่อนการพัฒนา   โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
              ผลการสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ได้สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินความเป็นไปได้ ดำเนินการโดยการประชาพิจารณ์ การสนทนากลุ่มและประเมินความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญ จึงได้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน CIN – CR Model ที่ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 8 กลยุทธ์รอง 14 กิจกรรม 
    ผลการปฏิบัติในการบริหารโรงเรียน โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า ผลการศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมมีผลการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการกำหนดกลยุทธ์ โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการนำรูปแบบสู่การปฏิบัติ โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการควบคุมและประเมินผลรูปแบบโดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ผลศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของนักเรียน จากการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า โดยภาพรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงขึ้นทุกชั้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายชั้น โดยเรียงตามชั้นที่มีการพัฒนาสูงคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รองลงมาคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามลำดับ ส่วนคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จากการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีร้อยละของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับสูงขึ้นทุกประเด็น
ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวม พบว่า นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้