Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ  (อ่าน 54 ครั้ง)
Guest
ทองมัน สิทธิกัน
 

การประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 22 ส.ค. 21, 04:09 น

ชื่อโครงการ      การประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2562
ผู้ประเมิน         นางทองมัน  สิทธิกัน
ปีการศึกษา      2562
บทคัดย่อ
                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2562 2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น  3) ประเมินด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิตโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2562
            กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล  ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 222 คน ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครูผู้สอน จำนวน 52 คน นักเรียนจำนวน 152 คน รวมทั้งสิ้น 222 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 ชุด คือ ชุดของผู้บริหาร,ชุดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ชุดของครูผู้สอน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 ,.95 และ.86 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
                 การดำเนินงานโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
ด้านบริบท  ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่า  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดส่วนด้านอื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน  ในส่วนของครูผู้สอนมีความเห็นว่า ด้านผลผลิต
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน  เมื่อวิเคราะห์
ในระดับลึก  พบว่า การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) การประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่าผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์โครงการมีความชัดเจน มีความเหมาะสม และโครงการสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเทศบาลนครยะลา อีกทั้งคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาล นโยบายของสำนักการศึกษา ความสอดคล้องโครงการ สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเทศบาลนครยะลา ในส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักการศึกษา
                การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่าผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านบุคลากร พบว่า ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
สำหรับด้านงบประมาณ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คืองบประมาณมีการนำมาใช้ทันเวลา
ด้านการบริหารจัดการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการอย่างเหมาะสม ในส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร พบว่า รายการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ บุคลากรมีความเข้าใจตรงตามลักษณะโครงการที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการโครงการ และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม สำหรับด้านงบประมาณ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ งบประมาณมีการนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ มีการนำมาใช้ทันเวลา เกี่ยวกับด้านวัสดุอุปกรณ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดคือสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจกรรมมีความพอเพียง
                การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านการเตรียมการดำเนินงาน พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน ด้านการปฏิบัติงานตามแผนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการอย่างชัดเจน ส่วนด้านการประเมินผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการประเมินผลหลังดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จ และด้านการสรุป รายงานผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการสรุปผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านการเตรียมการดำเนินงาน พบว่า มีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้สนับสนุนโครงการมีส่วนร่วมในการวางแผน  ในด้านการประเมินผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีเครื่องมือการประเมินผลที่เหมาะสมกับกิจกรรม และรายการที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ มีการประเมินผลหลังดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จสิ้น ส่วนด้านการสรุปรายงานผล รายการที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ
มีการสรุปผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม
    การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)  
     ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านผลผลิตของโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน
มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ความหลากหลายของกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดขึ้น และความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ ส่วนรายการที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ผู้บริหาร/หัวหน้าโครงการ มีการให้ความรู้ก่อนดำเนินการนิเทศ
   ครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ร้อยละ 98.08 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดขึ้นซึ่งผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีจำนวนครูผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ80
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้  
   ครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ร้อยละ 100 ได้ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป ดังนั้นผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ครูผู้สอนมากกว่าร้อยละ 80 ได้ผลการประเมินผ่านระดับดีขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้  
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2562 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ดังนั้น ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปี 2561 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้  

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้