หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ปี 2565  (อ่าน 180 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 3 มิ.ย. 22, 16:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 13 อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 15 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะแหน่งนักวิชาการพัสดุ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 30 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอีนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. นักวิชาการศึกษา จำนวน 43 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอีนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

8. นิติกร จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนิติกร : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสายาวิชานิติศาสตร์

10. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 65 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – 12,652 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้

มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรีอเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมนดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพร่รคการเมือง
ไม่เป็นบุคคสลิ้มละลาย
ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไส่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเหราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
สมัครได่ทางเว็บไซต์ http://ops.jobthaigov.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษา ม. 38 ค.(2) อัพเดตล่าสุด พฤษภาคม 2565 เนื้อหาครบถ้วนตรงตามประกาศสอบ สรุป เนื้อหา และแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย [ครบจบในเล่มเดียว]

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเล่มประกอบด้วย
ภาค ก วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข วิชาความรู้เฉพาะของแต่ละตำแหน่ง
ภาค ค เทคนิดการสอบสัมภาษณ์ พร้อมไฟล์เสียง mp3

⭕ อ่านเล่มเดียวจบ กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
⭕ อัพเดทเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบ
⭕ สรุป เนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
⭕ PDF โหลดได้ ปริ้นได้ ส่งภายใน 30 นาที
⭕ หนังสือ เข้าเล่มอย่างดี ส่งฟรี มีเก็บเงินปลายทาง
⭕ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ชัดเจน
⭕ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบถาม/สั่งซื้อ
Line https://lin.ee/mlGTek5
Facebook https://m.me/tutorsheetstore
รายละเอียดหนังสือ https://bit.ly/39XjbZa
รีวิวผู้สอบผ่าน https://bit.ly/2X0HzRe


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  งานราชการ สอบราชการ ข้อสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม