Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ความรู้สึก > คิดถึง > ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
หน้า: 1 ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... 713
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **  (อ่าน 571734 ครั้ง)
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23580: 13 ก.ค. 10, 07:28 น

สวัสดีครับ คุณวิท หมออ๊อด คุณมามี่ และสมาชิกทุกท่าน q*021 q*021 q*021


 q*021  สวัสดีครับ คุณพล และเพื่อนๆ ทุกคน   q*060
 


 
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23581: 13 ก.ค. 10, 09:26 น

ซึ่งตอนนั้นเราก็คงได้ชม ความสนุกเร้าใจจากกีฬานานาชนิดอีกครั้งนึงครับ q*014 q*014 q*014


 q*021  เห็นด้วยครับดูบ้านเขาแล้ว อยากให้กลับมาดูสิ่งที่ดี ในบ้านเราบ้าง  q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23582: 13 ก.ค. 10, 09:30 น

 q*021  โดยเฉพาะกีฬาภายในประเทศของเราเอง
หลายประเภทที่เราเองก็อยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคนี้   q*063
 


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23583: 13 ก.ค. 10, 09:32 น

 q*021  หากคนไทยไม่สนับสนุน ไม่ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้คนไทยด้วยกันแล้ว
กีฬาในบ้านเมืองของเราจะพัฒนาไปได้อย่างไร    q*048

 

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23584: 13 ก.ค. 10, 09:33 น

 q*021  ได้เวลาออกเดินทางแล้วครับ กลับมาแล้วค่อยคุยกันต่อ   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23585: 13 ก.ค. 10, 10:28 น

สวัสดีครับ คุณวิท หมออ๊อด คุณมามี่ และสมาชิกทุกท่าน q*021 q*021 q*021

 q*028 สวัสดีตอนสายวันอังคารครับน้องพล คุณวิทยา คุณมามี่ คุณจริงใจ น้องบอย น้องโอมและเพื่อนๆทุกท่านครับ ขอให้ทุกท่านที่ยังคงมีหน้าปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับ  q*043 q*043 q*054 q*054add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23586: 13 ก.ค. 10, 14:23 น

สวัสดีค่ะ พี่วิด ลุงพล พี่อ๊อด พี่จริงใจ   q*021 q*021q*021 สวัสดีตอนบ่ายครับคุณมามี่ สบายดีนะครับ   q*054 q*052add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23587: 13 ก.ค. 10, 22:23 น


 q*028 สวัสดีตอนสายวันอังคารครับน้องพล คุณวิทยา คุณมามี่ คุณจริงใจ น้องบอย น้องโอมและเพื่อนๆทุกท่านครับ ขอให้ทุกท่านที่ยังคงมีหน้าปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับ  q*043 q*043 q*054 q*054
 q*021    สวัสดีีในยามดึึกของวัันอัังคารครัับ พี่่อ๊๊อด   q*061


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23588: 13 ก.ค. 10, 22:26 น

 q*021  วัันนี้้ รีีบออกเดิินทางไปแบบสายฟ้้าแลบ คิิดว่่าจะมีีข่่าวดีีเรื่่องงาน   q*063
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23589: 13 ก.ค. 10, 22:31 น

 q*021  ที่่ไหนได้้ ขัับรถไปไกลถึงลพบุุรีี ก็็ประมาณ 140  กิิโลเมตร จากกทม.
ไปถึึงแทบหงายหลััง ได้้ไปแก้้เอกสารนิิดเดียว เพื่่อให้้ถููกต้้องตามระเบีียบแล้้วไล่่กลัับบ้้าน    q*034 q*034
 


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23590: 13 ก.ค. 10, 22:37 น

 q*023  กลายเป็็นงาน คนอื่่นเสนอราคาชนะ ได้้งานไปเรียบร้้อยแล้้ว
แต่่ที่่ถููกเรีียกมาให้้แก้้ไขเอกสาร เพราะยัังประกาศชื่่อไม่่ได้้ เพราะไม่่มีีผูู้้เสนอราคาเปรียบเทีียบที่่สููงกว่่า   q*020 q*020


 
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23591: 13 ก.ค. 10, 22:40 น

 q*021  ก็ยัังดีีครัับ ได้้รับความขอบคุุณจากคณะกรรมการก็็พอใจแล้้ว   q*020 q*020
 


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23592: 13 ก.ค. 10, 22:46 น

 q*021  ระเบีียบมีีไว้้ให้้ปฏิบััติิ กฏกติิกามีีไว้้ให้้ยึึดถืือ
เราทำำผิิดะเบีียบจนเป็็นเหตุุให้้เขาขััดข้้อง เราก็็ต้้องกลัับมาแก้้ไขให้้ถููกต้้อง เป็็นไปตามกติิกา   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23593: 13 ก.ค. 10, 22:52 น

 q*021  เสียเวลาไป 5 ชั่่วโมง กัับค่่านำมัันอีีกประมาณพัันบาท
เพื่่อรัักษากฏระเบีียบให้้กัับผููที่่ชนะเรา ก็็ถือว่่า ได้้ทำำหน้้าที่่ของคูู่่แข่่งที่่ดีี     q*020 q*020
 


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23594: 14 ก.ค. 10, 06:30 น

q*021  เสียเวลาไป 5 ชั่่วโมง กัับค่่านำมัันอีีกประมาณพัันบาท
เพื่่อรัักษากฏระเบีียบให้้กัับผููที่่ชนะเรา ก็็ถือว่่า ได้้ทำำหน้้าที่่ของคูู่่แข่่งที่่ดีี     q*020 q*020
 


สวัสดีครับคุณวิท
หวังว่าคุณวิทยังไม่ท้อถอยนะครับ ครั้งต่อไปอาจจะเป็นของเราก็ได้ที่ชนะ q*054 q*054 q*054

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23595: 14 ก.ค. 10, 06:31 น

14 กรกฎาคม: วันบาสตีย์ในประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ. 2332 (ค.ศ. 1789) - การปฏิวัติฝรั่งเศส: ฝูงชนบุกทลายคุกบาสตีย์ (ในภาพ) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ

พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) - ทหารอาสาของไทย ร่วมสวนสนามฉลองชัยในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ผ่านประตูชัย ที่กรุงปารีส

พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) - สำนักสังฆนายกประกาศให้วันอาสาฬหบูชาในวันเพ็ญเดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทย

พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) - การปฏิวัติอิรัก : อับดุล คาริม คัซเซ็ม เป็นผู้นำในการล้มระบอบกษัตริย์ในอิรัก และขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23596: 14 ก.ค. 10, 06:32 น

14 กรกฎาคม เป็นวันที่ 195 ของปี (วันที่ 196 ในปีอธิกสุรทิน) ตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก 170 วันในปีนั้น

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23597: 14 ก.ค. 10, 06:33 น

เหตุการณ์


พ.ศ. 2332 (ค.ศ. 1789) – ฝูงชนในกรุงปารีสบุกโจมตีคุกบาสตีย์ เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศส

 

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23598: 14 ก.ค. 10, 06:34 น

พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) – พรรคการเมืองทุกพรรคในประเทศเยอรมนีล้วนกลายเป็นพรรคนอกกฎหมาย ยกเว้นพรรคนาซี

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23599: 14 ก.ค. 10, 06:35 น

พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) – การปฏิวัติอิรัก: กลุ่มผู้รักชาติแห่งอาหรับได้โค่นระบอบกษัตริย์ในประเทศอิรัก และอับดุล คาริม คัซเซ็มได้ขึ้นเป็นผู้นำอิรักคนใหม่

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23600: 14 ก.ค. 10, 06:35 น

พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) – ยานมาริเนอร์ 4 ผ่านใกล้ดาวอังคาร และถ่ายภาพระยะใกล้ภาพแรกของพื้นผิวดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกจากโลก

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23601: 14 ก.ค. 10, 06:36 น

พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) – ริชาร์ด สเปค ฆาตกรรมนักศึกษาพยาบาล 8 ศพในหอพักในเมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23602: 14 ก.ค. 10, 06:37 น

พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) – วันก่อตั้งพรรคไทยรักไทย เป็นพรรคการเมืองแรกที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23603: 14 ก.ค. 10, 06:37 น

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2501เกิดการปฏิวัติอิรัก โดยนายพลอัดดุล คาริม คาสเซน ( General Abdul Karim Qassim)นำคณะทหารเปลียนแปลงการปกครองจากระบบราชวงศ์ มาเป็นระบบสาธารณะรัฐ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23604: 14 ก.ค. 10, 06:41 น

14 กรกฎาคม 2405 วันเกิด กุสตาฟ คลิมต์ (Gustav Klimt) จิตรกรและมัณฑนากรหัวก้าวหน้าแห่งออสเตรเลียในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 อันเป็นช่วงเวลาที่ศิลปะแนวใหม่ หรือ Art Nouveau กำลังงอกงามในยุโรป ผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงจุดเหลื่อมระหว่างศิลปะประยุกต์ ที่สร้างเพื่อการตกแต่ง กับงานวิจิตรศิลป์ที่ศิลปินสร้างขึ้นเพื่อเสนอสาระและคุณค่าในตัวงาน ผลงานที่มีชื่อเสียง เช่น จิตรกรรมสีน้ำมัน "The Kiss"

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23605: 14 ก.ค. 10, 07:15 น

สวัสดีครับคุณวิท
หวังว่าคุณวิทยังไม่ท้อถอยนะครับ ครั้งต่อไปอาจจะเป็นของเราก็ได้ที่ชนะ q*054 q*054 q*054 q*021  สวัสดีีในยามเช้้าของวัันพุุธครัับ คุุณพล    q*060

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23606: 14 ก.ค. 10, 07:18 น

 q*021 เป็็นเรื่่องปกติิธรรมดาไปแล้้วครัับ คุุณพล
อาชีีพอย่่างพวกผม ถึงจะเป็็นอาชีีพที่่สุุจริิต แต่่ก็็ต้้องยอมรัับสิ่่ิ่่งที่่เกิิดขึ้้น   q*063

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23607: 14 ก.ค. 10, 07:20 น

 q*021  เป็็นอาชีีพที่่ต้้องอดทน และพร้้อมที่่จะทำำทุุกอย่่าง
เมื่่อมีีโอกาสและวัันนั้้นเป็็นวัันของเราครัับ    q*063
 

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23608: 14 ก.ค. 10, 07:23 น

 q*063 วัันนี้้ วัันพุุธที่่  14  กรกฎาคม  2553  เป็็นวัันขึ้้น  3 คำ เดืือน  8 หลัังครัับ   q*060


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23609: 14 ก.ค. 10, 07:24 น

 q*021  เปิดบ้้านเสร็็จ ก็็ได้้เวลาเดิินทางพอดีี   q*063

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23610: 14 ก.ค. 10, 07:25 น

 q*021  ไปก่่อนละครัับ   q*040 q*040   q*040

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23611: 14 ก.ค. 10, 21:44 น

 q*013 สวัสดีตอนค่ำๆครับคุณวิทยา น้องพล คุณมามี่ คุณจริงใจ น้องบอย น้องโอมและเพื่อนๆทุกท่านครับ   q*043 q*054add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23612: 15 ก.ค. 10, 07:09 น

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน q*054 q*054 q*054

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23613: 15 ก.ค. 10, 07:11 น

15 กรกฎาคม:

พ.ศ. 2342 (ค.ศ. 1799) - ทหารฝรั่งเศสขุดพบศิลาโรเซตตา (ในภาพ) ในเมืองท่าราชิดของประเทศอียิปต์

พ.ศ. 2410 (ค.ศ. 1867) - ไทยยอมลงนามในสนธิสัญญากับฝรั่งเศส รับรองให้เขมรส่วนนอกด้านติดกับโคชินไชนารวมเกาะอีก 6 เกาะ เป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส

พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870) - สงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซียเริ่มต้นขึ้น

พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) - ตำรวจตระเวนชายแดนไทยทำพิธีเชิญเสาธงบนยอดเขาพระวิหาร พร้อมกับธงไทยออกจากบริเวณปราสาทพระวิหาร

พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) - โครงการทดสอบอะพอลโล-โซยุซ : ยานอะพอลโลของสหรัฐอเมริกา และยานโซยุซของสหภาพโซเวียต ถูกส่งขึ้นจากพื้นโลกในภารกิจเชื่อมต่อกันในอวกาศ


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23614: 15 ก.ค. 10, 07:12 น

วันที่ 15 กรกฎาคม เป็นวันที่ 196 ของปี (วันที่ 197 ในปีอธิกสุรทิน) ตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก 169 วันในปีนั้น

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23615: 15 ก.ค. 10, 07:13 นสวัสดีค่ะ พี่วิด ลุงพล พี่อ๊อด  q*021 q*021 q*021

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23616: 15 ก.ค. 10, 07:15 น

q*021  ที่่ไหนได้้ ขัับรถไปไกลถึงลพบุุรีี ก็็ประมาณ 140  กิิโลเมตร จากกทม.
ไปถึึงแทบหงายหลััง ได้้ไปแก้้เอกสารนิิดเดียว เพื่่อให้้ถููกต้้องตามระเบีียบแล้้วไล่่กลัับบ้้าน    q*034 q*034
 ยังไม่ชินเหรอคะ พี่ชายจ๋า  q*021 q*021 q*021

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23617: 15 ก.ค. 10, 07:16 น

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2149วันเกิด เรมบรันต์ (Reamrandt Harmenszoon van Rijn ค.ศ. 1606-1669) ศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์ เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวาดภาพเหมือนเป็นเลิศ ทั้งยังมีอัจฉริยภาพในการจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสงและเงา


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23618: 15 ก.ค. 10, 07:16 นเอากาแฟมาส่งค่ะ  q*052 q*052  q*021

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23619: 15 ก.ค. 10, 07:18 น

15 กรกฎาคม 2482 คลารา อดัมส์ (Clara Adams) ชาวนิวยอร์ค เป็นผู้หญิงคนแรกที่บินรอบโลกสำเร็จในวันนี้ เธอเริ่มการเดินทางที่วอชิงตัน บินรอบโลกด้วยเวลา 16 วัน 19 ชั่วโมง

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23620: 15 ก.ค. 10, 07:18 น

ขอให้วันนี้เป็นวันดี ๆ สำหรับทุกคนอีกวันหนึ่งนะคะ


 q*021 q*021 q*021 q*021

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23621: 15 ก.ค. 10, 07:20 นเอากาแฟมาส่งค่ะ  q*052 q*052  q*021

สวัสดีครับคุณมามี่  q*054 q*054 q*054 มีความสุขกับการทำงานนะครับ  q*013 q*013 q*013
ขอให้ขายได้ขายดี  q*054 q*054 q*054ร่ำรวยๆๆๆๆๆๆๆครับ q*021

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23622: 15 ก.ค. 10, 07:20 น

บุคคลสำคัญที่เกิดในวันนี้


พ.ศ. 2427 (ค.ศ. 1884) – พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรี (เสียชีวิต พ.ศ. 2491)

พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) – สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23623: 15 ก.ค. 10, 07:20 น

 q*022 q*022

สวัสดีค่ะ ลุงพล

มาแต่เช้าเลยนะคะ

 q*021 q*021 q*021 q*021

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #23624: 15 ก.ค. 10, 07:22 น

บุคคลสำคัญที่เสียชีวิตในวันนี้


พ.ศ. 2540 - จิอันนี เวอร์ซาเช นักออกแบบแฟชั่นชาวอิตาลี เวอร์ซาเช (ถูกฆาตกรรม) (เกิด พ.ศ. 2489)


หน้า: 1 ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... 713
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้