หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: แรงงานต่างด้าวต้องได้ค่าแรง300บาทเหมือนกัน  (อ่าน 1289 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 13 ก.ค. 11, 20:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
นายจ้างทุกคนโปรดทราบ แรงงานต่างด้าวถูกกฏหมาย ต้องได้รับความเท่าเทียมกันจากเรื่องค่าแรง ไม่ต่างจากคนไทย

ถ้าแรงงานขั้นต่ำไทยคือ 300บาท ก็ต้องจ่ายให้แรงงานต่างด้าว300บาทเหมือนกัน

เพราะ ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศไปแล้ว


ฉะนั้นใครที่ไม่รู้กฏหมายจะมาบอกว่า ค่าแรง300บาทเฉพาะคนไทยเท่านั้น จึงเป็นการผิดอนุสัญญาระหว่างประเทศ!!

V

V

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการทำงาน พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) โดยการกำหนดนโยบายฯ ดังกล่าว เพื่อกระตุ้นความเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยกระดับความเป็นอยู่ สนองตอบต่อความต้องการแรงงานและเอาชนะ การว่างงาน และการทำงานต่ำระดับ ประเทศสมาชิกจะต้องประกาศและปฏิบัติตามนโยบายที่แข็งขัน เป็นเป้าหมายสำคัญ ซึ่งกำหนดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำเต็มเวลา ที่มีประโยชน์และมีอิสระในการเลือก มีวัตถุประสงค์ที่ทำให้มั่นใจว่า

มีงานทำสำหรับทุกคนที่ว่างงานและกำลังหางานทำ

งานนั้นมีประโยชน์เท่าที่จะเป็นไปได้

คนทำงานทุกคนมีอิสระในการเลือกงาน และมีโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะหางานให้เหมาะสมกับทักษะ และความสามารถในงานที่เหมาะสมกับตนดี โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ หรือกำเนิดทางสังคม

อนุสัญญาว่าด้วยนโยบายการมีงานทำ ปี ค.ศ. 1964 ได้มีการรับรองเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1964 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1966 สำหรับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512


อีกทั้งในรัฐธรรมนุญของไทยทุกฉบับที่ผ่านมานับแต่ไทยลงนามในอนุสัญญาแรงงานฯ ก็กำหนดเรื่องความเท่าเทียมในเรื่องแรงงานไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นกัน


V

V

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้


มาตรา 30บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้
มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม


มาตรา84
(7)รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำ คุ้มครองแรงงาน คุ้มครองแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ทำงานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้ง
คุ้มครองให้ผู้ทำงานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ สวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 ก.ค. 11, 20:17 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION ( ILO) ที่ประเทศไทยใหสัตยาบันแล้ว
( ๑ ) ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยการปฏิบัติเรื่องการหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์ในกิจการอุตสาหกรรม
ค.ศ.๑๙๒๑ ( พ.ศ.๒๔๖๔ )
( ๒ ) ฉบับที่ ๑๙ ว่าด้วยการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันสำหรับคนงานต่างชาติและคนงานในชาติเรื่องค่าทดแทน ค.ศ.๑๙๒๕ ( พ.ศ.๒๔๖๘ )
( ๓ ) ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบับคับ ค.ศ.๑๙๓๐ ( พ.ศ.๒๔๗๓ )
( ๔ ) ฉบับที่ ๘๐ ว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญัติบางส่วนของอนุสัยญา ค.ศ.๑๙๔๖ ( พ.ศ.๒๔๘๙ )
( ๕ ) ฉบับที่ ๘๘ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรบริการจัดหางาน ค.ศ.๑๙๔๘ ( พ.ศ.๒๔๙๑ )
( ๖ ) ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันสำหรับคนงานชายและหญิงในงานทีมีค่าเท่า
กัน ค.ศ.๑๙๕๑ ( พ.ศ.๒๔๙๔ )
( ๗ ) ฉบับที่ ๑๐๔ ว่าด้วยการยกเลิกการลงโทษทางอาญาต่อคนงานพื้นเมืองที่ละเมิดสัญญาจ้างงาน
ค.ศ.๑๙๕๑ ( พ.ศ. ๒๔๙๔ )
( ๘ ) ฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ.๑๙๕๗ ( พ.ศ.๒๕๐๐ )
( ๙ ) ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญัติท้ายบทอนุสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๑ ( พ.ศ.๒๕๐๔ )
( ๑๐ ) ฉบับที่ ๑๒๒ ว่าด้วยนโยบายการจ้างงาน ค.ศ.๑๙๖๔ ( พ.ศ.๒๕๐๗ )
( ๑๑ ) ฉบับที่ ๑๒๓ ว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตให้ทำงานในเหมืองใต้ดิน ค.ศ. ๑๙๖๗ (ยกเลิก
( ๑๒ ) ฉบับที่ ๑๒๗ ว่าด้วยน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหาได้ ค.ศ. ๑๙๖๗ (พ.ศ.๒๕๑๐)
( ๑๓ ) ฉบับที่ ๑๓๘ อายุขั้นต่ำที่อนุญาตให้ทำงานได้ ค.ศ.๑๙๗๓ (พ.ศ.๒๕๑๖)
( ๑๔ ) ฉบับที่ ๑๕๙ การฟื้นฟูอาชีพและการจ้างงาน ( คนพิการ ) ค.ศ. ๑๙๘๓ ( พ.ศ.๒๕๒๖)
( ๑๕ ) ฉบับที่ ๑๘๒ ว่าด้วยการห้ามและการปฏิบัติโดยฉับพลันเพื่อการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ.๑๙๙๙ ( พ.ศ.๒๕๔๒ ) รวม จำนวน ๑๕ ฉบับ และให้การรับรองข้อแนะอีกรวม ๑๐ ฉบับ

^

^

แต่คนเขมรฉลาดกว่าใครๆ คนเขมรบอกว่าไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยหรอก แค่มานั่งขอทานในเมืองไทย ก็ได้อย่างน้อยๆวันละ500บาทอยู่แล้ว q*071q*071

ขอทานเขมรได้มากกว่าคนไทยที่ใจบุญสุนทานที่ให้เงินขอทานซะอีก
q*013
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
void...
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 ก.ค. 11, 09:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างเท่าคนไทย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุ หากรัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายก็จะต้องได้รับค่าจ้างเท่าคนไทยด้วย

นายประวิทย์ เคียงผล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตามหลักการในแง่กฎหมายแล้ว แรงงานต่าวด้าวที่เข้ามาในไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราเดียวกับคนไทย ดังนั้น หากรัฐบาลชุดใหม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะต้องได้รับค่าจ้างในอัตรานี้เช่นกัน

ซึ่งปัจจุบันแรงงานต่างด้าวทั้งกัมพูชา พม่า และลาว ที่เข้ามาอยู่ในไทยมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกได้รับการพิสูจน์สัญชาติตามกระบวนการโดยสมบูรณ์แล้ว ทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและ พ.ร.บ.ประกันสังคม ซึ่งมีประมาณ 1 แสนคน ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่สถานประกอบการไทยขอนำเข้ามาตามบันทึกข้อตกลง หรือ เอ็มโอยูระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชา พม่า และลาว ซึ่งเอ็มโอยูนี้ทำขึ้นเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้โดยให้นำเข้าแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 ประเทศเข้ามาในไทยได้ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยการนำเข้าแรงงานแต่ละประเทศจำนวน 1 หมื่นคนแรกเสียค่าวีซ่าในอัตราคนละ 500 บาท

แต่หลังจากนั้นหากสถานประกอบการขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าว เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานตามข้อตกลงเอ็มโอยูก็ต้องเสียค่าวีซ่าในอัตราปกติคือคนละกว่า 2 พันบาท โดยแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้อยู่ในไทยได้ 2 ปีและขอต่อวีซ่าได้อีก 2 ปี รวมอยู่ในไทยได้ 4 ปีแล้วต้องกลับประเทศ ส่วนกลุ่มที่สามแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในไทยโดยผิดกฎหมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ในไทยอยู่แล้ว และกระทรวงแรงงานได้เปิดจดทะเบียนไปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ยกเว้นแรงงานด้านประมงที่ยังเหลือให้ยื่นจดทะเบียนได้อีก 1 เดือนโดยระหว่างนี้ห้ามนายจ้างเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนจะถูกจับกุม ทั้งนี้ หลังจากผ่านพ้นการเปิดให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแล้ว กระทรวงแรงงานจะร่วมกับตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงจับกุมและปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นมากขึ้น

นายประวิทย์ ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันแรงงานกัมพูชา พม่าและลาว ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในไทย มักจะเลือกทำงานในจังหวัดที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสูง คือกรุงเทพฯ และปริมณฑลเช่น สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม รวมทั้งชลบุรี ซึ่งขณะนี้ค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 215 บาทต่อวัน ทั้งนี้ ตามหลักการในแง่กฎหมายแล้ว แรงงานต่าวด้าวที่เข้ามาในไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราเดียวกับคนไทย ดังนั้น
หากรัฐบาลชุดใหม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะต้องได้รับค่าจ้างในอัตรานี้เช่นกัน
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 ก.ค. 11, 11:39 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

แสดงว่าแรงงานผิดกฏหมายก็อดไปซินะครับ... q*039

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คนกรุงเทพ
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 ก.ค. 11, 12:10 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ขึ้น 300 บาทนำร่องที่จังหวัดอิสานเหนือก่อนเลย ..

พรรคเพื่อไทย บ้าไปแล้ว
ที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทเฉพาะในกรุงเทพ
และภูเก็ต ทำให้คนต่างจังหวัดแห่กันเข้ามาทำงานใน กทม


ความจริงพวกคุณนายทุนโคตรรวย พรรคเพื่อไทย
ต้องพัฒนาฝืมือแรงงาน สร้างงาน ค่อยๆ เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ
300 ให้พวกไอคิวต่ำ ๆ แต่ใบปริญญาซื้อได้
ที่จังหวัดอิสานเหนือก่อน ...

แต่สภาพความเป็นจริง นายทุนนักธุรกิจการเมือง อิสานเหนือ
อุปถัมภ์กินเนื้อไปจนหมดตัวแล้วคายกระดูก
คายก้างออกมาแค่เป็นของฟรีๆ ของถูกๆ
หนี้กองทุนท่วมหัวให้ชาวบ้านกินบ้าง
กี่ปีกี่ชาติคนอิสานเหนือจนเหมือนเดิม .


.นโยบายไม่รอบคอบ ไม่คิดถึงผลกระทบ
ลูกหลานไทยจะเลิกอาชีพทำไร่ ทำนา
เพิ่มหนี้เครดิตการ์ดชาวนาให้หนี้ท่วมหัว


ข้าวแกงขึ้นราคาเงินเฟ้อ เป็นจานละ ร่วม 60
น้ำแก้วละ 30 ธนาคารต้องขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ
นายจ้างจ้องเล็งหาแต่แรงงานต่างด้าว
บริษัทต่างชาติจ้องย้ายไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน

ถ้ารัฐบาลถังแตก ยกเลิกนโยบายของฟรีๆ
ของถูกๆ ขึ้นมา

หรือพอพวกคุณ ส.ส. พรรคเพื่อไทย
ทำไม่ได้ตามที่พูด หรือไม่พอใจอะไรขึ้นมา
พวกคุณก็จะปลุกระดม แหกตา
ให้คนต่างจังหวัดที่มาเป็นคนจนเมือง
ให้เผายิงถล่ม ก่อการร้าย ก่อวินาศกรรม
เข่นฆ่าคนไม่รู้อิโหน่อิเหน่ เผา เล่นงาน กรุงเทพอีกแล้ว ...

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 ธ.ค. 11, 04:04 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*073

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม