หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน โนนโพธิ์ศรีวิท  (อ่าน 4 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 23 ธ.ค. 18, 11:38 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง        รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ผู้ศึกษา      นายบุญจันทร์  มูลกัน
หน่วยงาน   โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลบ้านโนน  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น
ปีที่พิมพ์    2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 3) ประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2560  จำนวนทั้งสิ้น 303  คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 136 คน และนักเรียน จำนวน 136  คน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจชีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่าง               โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นและสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจำนวน 4 ฉบับ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านปัจจัย ส่วนด้านบริบท อยู่ในระดับมาก 
2. ผลการประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมสัปดาห์คุณธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมห้องเรียนจริยธรรม              ตามลำดับ
3. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   กิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสัปดาห์คุณธรรม ตามลำดับ
4. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2 กิจกรรม เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี กิจกรรมสัปดาห์คุณธรรม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ตามลำดับ
5. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายการ
5.1 ผลการประเมินผลผลิตด้านพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพฤติกรรม พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ และพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ตามลำดับ
5.2  ผลการประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ  อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ข้อ  9 สามารถนำความรู้จากโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ข้อ 5  การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม และข้อ  8 สามารถนำความรู้                จากโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตามลำดับ 
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม