Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 334 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 20 พ.ย. 19, 21:29 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู
ในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี
ผู้วิจัย นางอารี    เขียวดี
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ 3) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตอนที่ 3 พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาแนวทางโดยวิธีการสังเคราะห์ข้อมูล แนวคิดและทฤษฎี ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความต้องการจำเป็น (Priority Needs Index)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 33 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 ตัวชี้วัด 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 ตัวชี้วัด 3) ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 ตัวชี้วัด 4) บทบาทครู จำนวน 5 ตัวชี้วัด และ 5) ด้านประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 ตัวบ่งชี้
2. สภาพปัจจุบัน การดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีสภาพการปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง โดยสภาพการปฏิบัติในปัจจุบันที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุดคือด้านบทบาทครู อยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านน้อยที่สุดคือด้านแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง
3. การศึกษาสภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีสภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก โดยสภาพที่ปฏิบัติที่พึงประสงค์ที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุด คือ ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และรายด้านน้อยที่สุดคือด้านบาทบาทครู อยู่ในระดับมาก
4. การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยการเชื่อมโยงองค์ประกอบ ตัวชี้วัดของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี แบบสอบถาม และจากการศึกษาในโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อใช้ออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษา โดยผ่านการตรวจสอบ และเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ 33 ตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษาที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุดคือด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบทบาทครูในระดับมากที่สุด ด้านแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Guest
ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 23 พ.ย. 19, 21:47 น

ชื่อวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู
ในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี
ผู้วิจัย นางอารี    เขียวดี
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ 3) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตอนที่ 3 พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาแนวทางโดยวิธีการสังเคราะห์ข้อมูล แนวคิดและทฤษฎี ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความต้องการจำเป็น (Priority Needs Index)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 33 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 ตัวชี้วัด 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 ตัวชี้วัด 3) ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 ตัวชี้วัด 4) บทบาทครู จำนวน 5 ตัวชี้วัด และ 5) ด้านประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 ตัวบ่งชี้
2. สภาพปัจจุบัน การดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีสภาพการปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง โดยสภาพการปฏิบัติในปัจจุบันที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุดคือด้านบทบาทครู อยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านน้อยที่สุดคือด้านแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง
3. การศึกษาสภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีสภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก โดยสภาพที่ปฏิบัติที่พึงประสงค์ที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุด คือ ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และรายด้านน้อยที่สุดคือด้านบาทบาทครู อยู่ในระดับมาก
4. การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยการเชื่อมโยงองค์ประกอบ ตัวชี้วัดของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี แบบสอบถาม และจากการศึกษาในโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อใช้ออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษา โดยผ่านการตรวจสอบ และเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ 33 ตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษาที่มีผลรวมรายด้านมากที่สุดคือด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบทบาทครูในระดับมากที่สุด ด้านแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด

Tags:
Guest
ณัฐพร. บุณยะวัน
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #2: 30 ม.ค. 20, 06:19 น

เป็นบทวิจัยที่ดี  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนให้กัชครูผู้ปฏิบัติได้ดีขิ่งขึ้น

Tags:
Tags:  

หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้