Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 4 ครั้ง)
add

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 10 ก.พ. 20, 13:21 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง   :   ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง 
                        อัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
                        แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                        ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
                        ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี   เทศบาลเมืองตะลุบัน
                        อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี
ชื่อผู้ศึกษา   :   นางสาวอาซีนา  นิแว
ตำแหน่ง   :   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน่วยงาน   :   โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี เทศบาลเมืองตะลุบัน
                        อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ปีที่ศึกษา   :   2561

บทคัดย่อ

   ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้กระบวนการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี ปีการศึกษา  2561 จำนวน  1 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  19 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาทดลอง  คือ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2561  เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา  ได้แก่  1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  9  เล่ม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และ  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  โดยใช้เวลาทดลอง  20  ชั่วโมง  (รวมเวลาที่ใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพ  ดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  t-test  (Dependent  Samples)
   ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
      1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ  84.04/83.86  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   ที่ตั้งไว้
      2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีค่าเท่ากับ 0.7088  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7088 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.88 
             3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้  แบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
             4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย = 4.66 , S.D. = 0.50)

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้