Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 13 ครั้ง)
Guest
เผยแพร่ผลงาน
 

ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 23 ก.พ. 20, 20:31 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

      ชื่องานวิจัย      การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  สำหรับเด็กปฐมวัย
                  โดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง
ผู้วิจัย               นางสาวชุณาภรณ์  จอมหงษ์
ปีที่พิมพ์            2562
การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนประเมินผลระดับความรู้ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง  และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่เรียนรู้จากชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  จำนวน  15  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม  ชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ               Wilcoxon  Sing - Rank  test

 สรุปผลการวิจัย

    การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง สรุปผลได้ดังนี้
      1. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง  พบว่า
                  1. ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) โดยทดลองกับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  3  คน  โดยเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  กลุ่มละ  1  คน  ได้ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  83.60/84.15
                  2. ทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล  ยางสักกระโพหลุ่ม  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 9  คน  คือ นักเรียนเก่ง  3  คน  ปานกลาง  3  คน  และอ่อน  3  คน  ได้ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  83.40/84.28
                     3. นำชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง  ที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปทดลองใช้จริงกับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม               อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  จำนวน  15 คน  ได้ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  87.29/87.10
               2. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง  มีประสิทธิภาพ  87.29/87.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสมมติฐาน
         3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.78  หรือคิดเป็นร้อยละ  78.00 สอดคล้องกับสมมติฐาน
         4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ  เมื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน  สอดคล้องกับสมมติฐาน
      5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและ การพูด สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  4.61 สอดคล้องกับสมมติฐาน  และพบว่า  นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด  สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือประกอบคำคล้องจอง  โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก คือ ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีความสามารถและเกิดทักษะในการฟังและการพูด  นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ชุดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดโดยอาศัยความรู้และความเข้าใจเดิมเป็นพื้นฐาน เวลาที่ใช้ในการทำชุดกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม  และกิจกรรมในชุดกิจกรรมทำให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง  ค่าเฉลี่ย  4.92, 4.74, 4.72, 4.68 และ 4.63  ตามลำดับ  

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้