Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุ  (อ่าน 4 ครั้ง)
Guest
พัชรินทร์ ชัยจันทร์
 

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 28 พ.ค. 20, 14:27 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อผลงาน   การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ผู้ประเมิน   นางพัชรินทร์ ชัยจันทร์
สถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ปีการศึกษา   2561   

บทคัดย่อ

การวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ (4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3
ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (2) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (3) แบบประเมินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ (4) แบบสอบ ถามความพึงพอใจในระดับการปฏิบัติงานของกลุ่มประชากร หลังการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ผลการวิจับ พบว่า
1.   สภาพปัญหาและความต้องการการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีผลระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการของการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านหลักความคุ้มค่า รองลงมาคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ และ ด้านหลักความโปร่งใส และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านหลักนิติธรรม
2.   รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่พัฒนาขึ้น มีชื่อเรียกว่า“PPAE Model” มีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน คือ 1) หลักการของรูปแบบประกอบด้วย 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีดำเนินงานของรูปแบบ มี 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรียมการวางแผนการบริหารงานสถานศึกษา (Plan) ขั้นที่ 2 วางแผนการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล (Planning:P) ขั้นที่ 3 ระดับการปฏิบัติการนิเทศ (Action: A) ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ  (Evalution : E) 5) การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
3.   ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบท
ของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
4.   ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษากับความพึงพอใจในระดับการปฏิบัติงานของกลุ่มประชากร หลังการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้