หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล คนแรกของ มจพ. ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดี

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: prkmutnb ที่ 21 ธ.ค. 20, 16:04 น

ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล คนแรกของ มจพ. ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดี


กระทู้: ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล คนแรกของ มจพ. ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดี
เริ่มกระทู้โดย: prkmutnb ที่ 21 ธ.ค. 20, 16:04 น
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล เป็นศาสตราจารย์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) คนแรก ของ มจพ. ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เข้าพิธีรับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 และการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
สืบเนื่องจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์
ที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สมควรได้รับ
การยกย่องแก่บุคลากรด้านการศึกษา รวมถึงการรักษาเกียรติของความเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา การดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุม ปอมท. วาระพิเศษ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  โดยในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  เพื่อมอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 อันเป็นเกียรติยศแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล กล่าวว่า ตามที่ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก) เมื่อวันที่ 2- 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ระหว่างวันที่ 15-22 กันยายน พ.ศ. 2563 นั้น  เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติปี พ.ศ. 2563  ผมรู้สึกยินดีและปลาบปลื้มที่ได้รับการยกย่องให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ลักษณะงานที่ทำ เป็นงานวิจัย “ด้าน Artificial Intelligence (AI) ในการนำไปประยุกต์ใช้กับสังคมสูงวัย (Aging Society) เพื่อให้ AI ช่วยวิเคราะห์ว่าอาหารใดและเครื่องดื่มใดเหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุ” นอกจากนั้น งานวิจัย ด้าน AI ของผมยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้าน Logistics ได้อีกด้วย
           นอกจากนั้น ต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยการนำของท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดี และผู้ร่วมงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุน รางวัลที่ได้รับพระราชทานนี้ถือว่าเป็นรางวัลของพวกเราชาวพระจอมเกล้าพระนครเหนือเลยครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล ได้รับการยกย่องในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  เนื่องจากในรอบหลายปีอาจารย์มีผลงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างแท้จริง รวมถึงสร้างผลงานนวัตกรรมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นับเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยสืบไป

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ