หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียน และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: เจริญ บัวลี ที่ 14 มิ.ย. 21, 12:00 น

รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียน


กระทู้: รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียน
เริ่มกระทู้โดย: เจริญ บัวลี ที่ 14 มิ.ย. 21, 12:00 น
บทคัดย่อ
   การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ คุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (2)  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (3). เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  (4). เพื่อผลประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจับประกอบด้วย ครู 107 คน นักเรียน 331 คน ผู้ปกครอง 331 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินความยั่งยืน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สรุปผลการวิจัย

     1.ผลการวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา และความต้องการในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ระดับการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสภาพปัญหา  โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  และความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
   2.ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   3.ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   4.ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
   5.ผลการประเมินความยั่งยืนในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) . เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4  3)โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี  4)เพื่อผลประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODELเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  จำนวน 107   คนนักเรียนครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  จำนวน 327 คน  ผู้ปกครองโรงเรียน 327  คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียนคุณภาพฯ
2.แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 3.รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ CHAROENS MODEL 4.แบบสอบถามความยั่งยืน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1.ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ระดับความต้องการในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนผลการวิเคราะห์ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้านและอยู่ในระดับน้อย 4 ด้าน และผลการวิเคราะห์ความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. .ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1).ด้านปรับความคิด เปลี่ยนมุมมอง สร้างเป้าหมาย(C : Change mindset)
2.ด้านบริหารใช้สิทธิชน ร่วมผสาน( H:  Humanright) 3.ด้านองค์กรแห่งผู้นำทางวิชาการ (A : Acadamic leadership)  4.ด้านการวิจัยเป็นฐานการพัฒนา(R : Research based organization) 5 ด้านหนึ่งเป้าหมาย หลายหนทางปฏิบัติ (O: one vision) 6. ด้านคุณธรรม เป็นวัตร ต้องรักษา( E:Ethics) 7.ด้านไม่หยุดยั้ง (ไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่น ร่วมฟันฝ่า  สร้างคุณค่า น้ำเงินขาว ชาว ค.ป. (N: Never stop)   
3.ผลการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.60
4.ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49
ส่วนผลการประเมินความยั่งยืนในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้CHAROENS MODEL เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.59