หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การประเมินโครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: เจริญ บัวลี ที่ 14 มิ.ย. 21, 15:04 น

การประเมินโครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู


กระทู้: การประเมินโครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู
เริ่มกระทู้โดย: เจริญ บัวลี ที่ 14 มิ.ย. 21, 15:04 น
การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 4 ด้าน ได้แก่  ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   ผลการประเมินโครงการ  พบว่า
      1. ผลการประเมินโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน และระดับมาก 3 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ 2) ด้านผลผลิต 3) ด้านบริบท 4) ด้านปัจจัยนำเข้า
      2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน และระดับมาก 1 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 2) ด้านคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
      3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 2) ด้านการมีส่วนร่วม 3)ด้านคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน