หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: จารุณี ที่ 13 พ.ย. 21, 22:37 น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: จารุณี ที่ 13 พ.ย. 21, 22:37 น
ชื่อรายงาน   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย
เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ชื่อผู้ศึกษา   จารุณี   พรหมอนุมัติ
สถานที่ศึกษา   โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา      ๒๕๖๒

บทคัดย่อ
   การวิจัย  เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทยเป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทยเป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ๒) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทยเป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทยเป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  และ ๔) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทยเป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ การวิจัยแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : R1) ขั้นตอนที่ ๒ การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน (Design and Development : D1) ขั้นตอนที่ ๓ การนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ (Implement : R2) และขั้นตอนที่ ๔ การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : D2) เครื่องมือที่ใช้      ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ๑) กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทยจำนวน ๑๓ กลอน ๒) แผนการจัด การเรียนรู้ที่ใช้กลอนค่านิยม ๑๒  ประการของคนไทยเป็นสื่อ จำนวน ๑๕ แผน ๓) แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อ ๔) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จำนวน ๒๙ คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย สองค่าจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (t-test for Paired Samples) 
   
   ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้
    ตอนที่ ๑  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทยเป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
   ๑.   สาเหตุของความผิดพลาดในการอ่านออกเสียงเกิดจากตัวครู  เกิดจากทางสังคม อิทธิพลของโทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงภาษาถิ่น การใช้ภาษาของครอบครัว ชุมชน และการอ่านน้อย
   ๒.  สาเหตุของความผิดพลาดในการอ่านจับใจความ เกิดจากนักเรียนไม่ชอบอ่าน ไม่มีนิสัยรักการอ่าน มีทัศนคติไม่ดีต่อหนังสือ  อ่านหนังสือไม่ออกและอ่านไม่คล่อง อ่านช้า จับใจความไม่ได้
   ๓.  ปัญหาในการอ่านออกเสียง คือ การออกเสียงตามสำเนียงภาษาถิ่นใต้  การออกเสียงคำ               ควบกล้ำไม่ออกเสียง  ร ล ว  การออกเสียง ร และ ล สลับกัน และการออกเสียง ร และ ล ผิดที่
   ๔.  ปัญหาในการอ่านจับใจความ คือ อ่านไม่มีวัตถุประสงค์  ขาดสมาธิในการอ่าน  รู้จักคำศัพท์ไม่เพียงพอ  ไม่รู้จักวิธีในการอ่านที่ดี                         
   ตอนที่ ๒  ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒  ประการของคนไทยเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   
   รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม  ๑๒  ประการของคนไทยเป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ ๘๘.๕๑/๘๖.๙๐ สูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐
   ตอนที่ ๓ ผลการนำรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม  ๑๒ ประการของคนไทย                เ ป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ไปใช้
   นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม  ๑๒  ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา          ปีที่  ๔  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
   ตอนที่  ๔  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน              โดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทยเป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่าน        จับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔       
   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการ ของคนไทยเป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน          ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๙