หน้า : พิมพ์หน้านี้ - พม.พร้อมเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนนำร่อง จ.พิษณุโลก

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: newsman2514 ที่ 13 พ.ย. 21, 23:44 น

พม.พร้อมเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนนำร่อง จ.พิษณุโลก


กระทู้: พม.พร้อมเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนนำร่อง จ.พิษณุโลก
เริ่มกระทู้โดย: newsman2514 ที่ 13 พ.ย. 21, 23:44 น
นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทีม พม.พิษณุโลก ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) ครั้งที่ 12/2564 โดยมี นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวรพงษ์ บุญเคลือบ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม. จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ห้อง 741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ในการประชุมดังกล่าว ผู้ช่วยปลัดกระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่โดยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่ง พม. เป็นเจ้าภาพเชิงมิติ 2 ด้าน คือ มิติด้านความเป็นอยู่ และ มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน One Home พม. ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันทำงานบูรณาการกับทุกภาคส่วน ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้ง 5 มิติอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง พม. ยังได้เน้นย้ำและเร่งรัดการขับเคลื่อนงานตามข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวง เกี่ยวกับงานด้านดิจิทัล งานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานด้านศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 งานโรงเรียนคิดบวก งาน “บวร” ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเรื่อง Care Giver และการดำเนินงานบ้านพักผู้สูงอายุตามแนวทางบ้านบางแคโมเดล สุดท้ายนี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง พม. ให้ข้อคิดว่า “พม. ไม่ใช่กระทรวงเพื่อการสงเคราะห์เท่านั้น แต่ พม.เป็นกระทรวงเพื่อการให้โอกาสกับทุกคน”