หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: direkrit132 ที่ 7 ต.ค. 22, 20:26 น

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน


กระทู้: รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เริ่มกระทู้โดย: direkrit132 ที่ 7 ต.ค. 22, 20:26 น
ชื่อเรื่อง   รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์   ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาขุนพนม 
ผู้ประเมิน   นางกมลทิพย์ ยุเหล็ก
ปีที่ประเมิน       2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

   การประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาขุนพนม   มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation)   2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation)  3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation)  และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่  ครูผู้สอน  จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 61 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 61 คน              รวมจำนวน 141 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีจำนวน 6 ฉบับ เพื่อใช้ประเมินด้านบริบท  ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  ประเมินด้านกระบวนการ และเพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ  การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการประเมิน
      ผลการประเมินพบว่า ประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด โดยจำแนกได้ ดังนี้
      1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขุนพนม มีความคิดเห็นว่า บริบทของโครงการมีความต้องการดำเนินการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
      2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขุนพนม มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก
      3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา                     มีความเห็นว่า กระบวนการดำเนินงานตามแผนหรือวัตถุประสงค์ของโครงการและการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โดยรวมมีระดับปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด
   4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สรุปได้ดังนี้
      4.1  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม ตามความคิดเห็นของครู  พบว่า โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีส่วนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564                   ของนักเรียนสูงขึ้น และสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด
     4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน  ต่อโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาขุนพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สรุปได้ดังนี้ 
      1)   ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
      2)   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
      3)   ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด