หน้า : 1 2  พิมพ์หน้านี้ - ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: 76 ranong2 ที่ 17 ก.พ. 07, 02:31 น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: 76 ranong2 ที่ 17 ก.พ. 07, 02:31 น
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2550
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดุสิต จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2550 ระบบปกติและระบบทวิภาคี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่อ

1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขางานก่อสร้าง(รหัส111) ปกติ 80 คน
สาขางานโยธา(รหัส121) ปกติ 40 คน
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (รหัส131)ปกติ 80 คน
สาขางานสำรวจ(รหัส141) ปกติ 40 คน
สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตบแต่งภายใน(รหัส151)ปกติ 80คน

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขางานก่อสร้าง(รหัส211)ปกติ 40 คน
- ม.6 (รหัส212) 40 คน
- ทวิภาคี (รหัส213) 40 คน
สาขางานโยธา(รหัส221) ปกติ 40 คน
- ม.6 (รหัส222) 40 คน
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (รหัส231)ปกติ 40 คน
- ม.6 (รหัส232) 40 คน
สาขางานสำรวจ(รหัส241) ปกติ 40 คน
- ม.6 (รหัส242) 40 คน
สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตบแต่งภายใน(รหัส251)ปกติ 40คน
- ม.6 (รหัส252) 40 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคดุสิต จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
2.1.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 , ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า
2.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.1.3 มีร่างกายแข็งแรง และเหมาะสมสำหรับเรียนวิชาชีพนั้น ๆ
2.1.4 มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.5 มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
2.2.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2.2.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.2.3 มีร่างกายแข็งแรง และเหมาะสมสำหรับเรียนวิชาชีพนั้น ๆ
2.2.4 มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.2.5 มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. ระบบการศึกษา
3.1 ระบบปกติ คือการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ
3.2 ระบบทวิภาคี คือการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปวส. เป็นรูปแบบการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยผู้เรียนจะได้เข้าฝึกปฏิบัติการทำงานจริงที่สถานประกอบการและเรียนทฤษฎีที่สถานศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี ของหลักสูตร ปวส.

4. กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร
จำหน่ายใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2550 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2550 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

5. การสมัครเข้าศึกษาต่อ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อซื้อใบสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้
5.1 กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ตามกำหนดในข้อ 5.3.1 ลงในใบสมัครให้เรียบร้อย
5.2 เลือกสาขาวิชาที่สมัครได้เพียงสาขาเดียว
5.3 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ตามวันเวลาที่กำหนด โดยแต่งกาย เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ (สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
5.3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 2 รูป (เขียนชื่อ – สกุลตัวบรรจงไว้หลังรูป)
5.3.2 ชำระเงินค่าสมัคร เฉพาะสมัครในระดับ ปวส. จำนวน 100 บาท
5.3.3 รับใบเสร็จรับเงิน (เฉพาะสมัครในระดับ ปวส.) และบัตรประจำตัวผู้สมัคร

6. กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยสาขาวิชาชีพ
ให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยสาขาวิชาชีพในวันที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต โดยจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ตามสาขาที่ต้องการเรียนและสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ โดยวิทยาลัย จะให้คำแนะนำ

7. ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
8. การรายงานตัวและรับเอกสาร
วันที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
9. การรายงานตัวและลงทะเบียน
ระดับ ปวช. วันที่ 17 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ระดับ ปวส. วันที่ 17 มีนาคม 2550 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สถานที่รับสมัคร 76 ซอยระนอง 2 เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02 – 241- 1317
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รถประจำทางที่ ผ่าน สาย 5 , 9, 50, 52, 70, 90, 117, 125 ปอ.23

สถาบันช่างก่อสร้างแห่งสุดท้ายในประเทศไทยที่เปิดสอนระดับ ปวช และ ปวส
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

http://www.dstc.ac.th
http://www.76ranong2.org
http://ranong2.pantown.com
หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 02-241-0099


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: นู๋รันสามเสนคะ ที่ 15 ม.ค. 09, 15:44 น
คิดถึงแฟร้งค์ กสด.มาก  แอบปลื้มมานานแล้ว  อยากคุยด้วยอีกครั้ง  *ii* <3 :p


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ก่อสร้าง ที่ 15 ม.ค. 09, 21:42 น
อยากเรียน  โรงเรียน ที่มีแต่ก่อสร้าง

ผมเรียน ช่างก่อสร้าง เทคนิค นครปฐม   เบื่อ พวกช่างกล


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: เด็กน้อย ที่ 14 ก.พ. 09, 16:07 น
นี่เข้าเวบไม่ได้อะคับ ทำไงช่วยบอกที   

จะไปสมัคเรียน คับ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ช่างก่อสร้าง ที่ 24 มี.ค. 09, 11:14 น
คิดถึงพี่ๆๆน้องๆๆทุกคน


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ช่างก่อสร้าง ที่ 24 มี.ค. 09, 11:18 น
คิดถึงเพื่อนๆๆ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ช่างมีน ที่ 1 เม.ย. 09, 10:22 น
อยากรู้ว่าอยู่มีนบุรี
นั่งรถสายอะไรไปมั่งค่ะ
ถึงจะได้ไปเทคนิคดุสิด
ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: กสด ที่ 25 เม.ย. 09, 04:37 น
ขอไห้พี่น้องชาว  กสด  มีเเต่ความสุข
24มิ.ย.อย่าลืมกันนะคับ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: คณะ ปฏิวัติ ที่ 30 เม.ย. 09, 14:21 น
 *,* ผมก็นั่งรถไกลนะคับผมอยู่ แถว ลำลูกกา ต้อง นั่ง รถไฟ ไปเรียน>> กสด << ลำบากมาก แต่ ก็ อดทน

เพราะ อยากเรียนมานาน แล้ว ผมก็มาบอกแค่ นี้ แระ คับ  


                                                    
                                                              ก ส ด    จงเจริญ


                                                             คณะ ปฏิวัติ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: หก ที่ 16 ก.ค. 09, 20:10 น
นิคทุม


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ไหวหรอน้อง ที่ 19 ส.ค. 09, 14:10 น
จะเรียน กสด กัน เนีย รับ ระบบ ไหวหรอ

พี่ ผ่านมาเยอะ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ดอน ที่ 2 ก.ย. 09, 09:26 น
เราว่าดอนนะน่าเรียนเราอยู่นครสวรรค์เราอยากเรียนแต่เพื่อนเรามีนโปทั้งนั้นเลย
ว่าที่นักรบอากาศยาน


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: เราหกจกเล่น ที่ 3 ก.ย. 09, 18:47 น
เรา รัก กสด มาก เลย


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: sakarin ที่ 10 ก.ย. 09, 22:08 น
เข้าบ้านไม่ได้ พี่น้อง ท่านใด พอรู้ ช่วยที  kowsakul27***  ช่
วยทีนะ   แดง49


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: tyej5ypokde5hdyj ที่ 14 ก.ย. 09, 10:40 น
ผมอยากเข้าที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิตจังเลย อยากทราบว่าทำอย้างไรถึงจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับปวส.


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: อิ๊งค์ ที่ 4 ต.ค. 09, 14:23 น
เราก้ออยากเข้านะ...
แต่เห็นว่าเทคนิคดุสิตมันโหด...อ่ะ
แร้วทิเทคนิคดุสิตมีผู้หญิงเรียนกันมั่งมั้ยอ่ะ...

อยากรุอ่าค่ะ...เผื่อจะเข้า


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: น้องออย ที่ 9 ต.ค. 09, 09:30 น
 แล้วไม่ทราบว่าต้องสอบเข้าไหม๊ค้ะ


ปีหน้าจะเข้า


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: น้องออย ที่ 9 ต.ค. 09, 17:58 น
เรียนที่ไหนไม่สำคัญหรอกค่ะ  ถ้าเรารู้จักควบคุมตัวเอง หรือเลือกคบเพื่อน*


อันนี้มันอยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราไม่ตามเพื่อนซะอย่าง


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: น้องออย ที่ 12 ต.ค. 09, 11:21 น
http://www.scc.ac.th/student_web/2_47/project007/Project11.htm


เว็บนี้เข้าไปดุ เทคนิคดุสิตได้ค่ะ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: นพอนันทร์ ที่ 20 พ.ย. 09, 12:04 น
 q*005 q*050 ผมจะไปสมัครเรียน กสด. นั่งรถสายอะไรไป กี่ต่อ   ถ้ามาจากบางบัวทอง


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: สุริยะ ที่ 13 ธ.ค. 09, 11:57 น
คิดถึงโรงเรียนเพื่อนอาจารย์


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ลอดลายมักร ที่ 29 ธ.ค. 09, 11:55 น
หวัดดี เพื่อนๆชาว กสด ผมอยากแนะนำน้องที่จะเข้ามาเรียน อยากให้เข้าศึกษา สาขาโยธาจะดีกว่าเพราะปัจจุบันโยธาจะเปิดโอกาศในการสมัครงานมากกว่าช่างก่อสร้าง แต่ก็อยู่น้องๆจะเลือกนะ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ตัวเล็กเด็กป.ว./ปทุมธานี ที่ 25 ม.ค. 10, 10:41 น
 q*000งัยจ๊ะกสด q*012 q*012
เราก้อมะมีอารัยมากอ่ะนะเเค่อยากเข้าสาขาสถาปัตยกรรมของ
โรงเรียนพวกเธอๆอ่ะนะ q*022เเต่ต้องเรียนควบคู่กับก่อสร้างอ๊ะป่าว q*031 q*031
อยากรุจางเยยถ้าเรียนก็Dอ่ะดิอยากเข้าเหมียนกาน
 q*013 q*013ถ้าเข้าดั้ยก้อฝากเนื้อฝากตัวเเละ q*057ไว้ด้วยนะคระ q*013 q*054 q*054


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: โฮ๊ะๆๆ ที่ 5 ก.พ. 10, 22:32 น
ไอ้โพสที่ 19

คือจะสื่ออะไรอ่ะ
ว่า นร.ไม่เท่าไหร่แต่ขอร้องอย่ายุ้งกับอาจารย์ได้ปะหล่ะ
(ขอร้องเหอะๆ)
เดียวคนอื่นเค้าจะว่าเอาว่าที่บ้านไม่สั่งสอน


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ข.ส. ขี้ตีน ที่ 19 ก.พ. 10, 12:05 น
โรง เรียน   ก่อ   เจ๋ง   วะ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: นิคทุม ที่ 21 ก.พ. 10, 11:49 น
อยากเข้าเรียน ก.ส.ดจัง ยังจะทันใหมคับ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: น้องสาวเดกก่อ ที่ 17 มี.ค. 10, 13:38 น
อยากเรียนมั่งจัง กลัวพี่ไม่ให้เรียน
อยากเรียนโคตรๆ อ่ะ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ......... ที่ 22 มี.ค. 10, 22:26 น
ใครอยากสอบถามเรื่องเรียนฝากเมล์ ไว้นะเเล้วจะติดต่อไป


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: อนาคตก่อสร้าง ที่ 3 เม.ย. 10, 17:16 น
หัวเกรียน ปากดี นี่แหละ ขสทบ.

เค้ามองคุณเป็นแค่เศษฝุ่นเท่านั้นแหละ

ไอ้หัวเขียว


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ก่อสร้างด้วยใจ ที่ 8 เม.ย. 10, 19:08 น
ผมไปซื้อใบสมัครมาแล้วอะครับเนี้ยต้องรอรอบ2อะครับแล้วที่รับน้องหนักหรอครับเห็นตอนแรกบอกว่าไม่มีรับหนักแบบอั้งยี้
แล้วยังงี้จะเชื่อใครล่ะครับรุ่นพี่อยู่ที่ไหนอะครับตอบทีครับด้วยความเคารพครับ
อยากเรียนช่างโยธาครับนี้เมลผมนะ
civilasia***


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ก.ส.ดวาที่รุ่น55 ที่ 25 เม.ย. 10, 13:03 น
เราก้ออยากเข้านะ...
แต่เห็นว่าเทคนิคดุสิตมันโหด...อ่ะ
แร้วทิเทคนิคดุสิตมีผู้หญิงเรียนกันมั่งมั้ยอ่ะ...

อยากรุอ่าค่ะ...เผื่อจะเข้า
[/quoมีผู้หญิงเยอะมัก

ก่อสร้าง4-5คน q*018 q*018


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: รุ่น55 ที่ 1 พ.ค. 10, 12:58 น
เด็กไหมโยธาค่ะ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: พี่น้องคับ* ที่ 4 พ.ค. 10, 22:19 น
ประกาศ!!เด็กที่อยู่บ้านสายมีนอ๊ะ
หั้ยมานั่งรถสาย 27 เเร้วมานั่งต่อที่เดอะมอลล์ หรือจัตุจักรก้อดั้ย
อาจจะต่อสาย 9 ลงหน้า รร.
หั้ยต่อสาย 44 เเร้วพวกน้องพี่จะรู้ว่า.


เเร้วเเต่ความสะดวกน้องคับ.


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ช่างกล ขส.ทบ. ที่ 27 พ.ค. 10, 01:21 น
เสี่ยวทั้งโรงเรียนอ่ะ

ไอสัส


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: เพรช ที่ 27 พ.ค. 10, 17:56 น
 อยากรู้อ่า ๆ ว่าพี่ๆ ปี 2 อะคั๊บ ๆ

 
 เค้ารับน้องยังไง หรอ ครับ ผมจะเรียนเเต่กลัวหนักจนรับไม่ไหวอะคั๊บ

 พี่ ๆปี 2 ช่วยรบกวนบอกผมด้วยนะครับ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: สุภาพชน ที่ 30 ก.ค. 10, 03:27 น
สำหรับคนที่อยากเรียนนะครับฟังไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ
เท่าที่รู้ก่อสร้างดุสิต(ก.ส.ด)มีดีอะไรบ้าง (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)
1.เป็นสถาบันสอนให้รู้จักความอดทนมีวินัย อาจารย์รักศิษย์ ศิษย์รักอาจารย์
2.เคารพองค์พระวิษณุด้วยจิตใจ(ไม่นำมาอ้างและทำให้เสื่อมเสีย)
3.รุ่นพี่สอนให้เคารพพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นสิ่งแรก
4.รักเพื่อนพี่น้อง
5.รับน้องอือ.......  อธิบายไม่ถูกแต่ไม่ใช่การทำร้ายน้อง-กระทืบมั่วสั่วแบบในข่าวการรับน้องตามสถาบันอื่นแน่นอน
ที่นี้ส่วนใหญ่เน้นความสามัคคีเป็นส่วนใหญ่ถ้าคิดจะเข้าก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องรับน้องครับเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องรองเรื่องหลักคือการอบรมสั่งสอน
ของสถาบัน
6.สอนให้รู้จักความเป็นผู้ใหญ่-ดูแลกันและกันเมื่อมีภัย
7.รุ่นพี่ไม่เคยสอนน้องให้ไปตีหรือหาเรื่องกับใครเลยรุ่นพี่อยากให้ไปเรียนแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคน(ไม่หาเรื่องใครถ้าใครไม่หาเรื่อง)
8.มีความสุขุมใจเย็นต่อการโพสข้อความทางอินเตอเน็ต
9.ไม่พ้นสีตามสถานที่ต่างๆ ที่เห็นตามปัจจุบัน ถ้ามีจะน้อยมาก (ส่วนใหญ่ไม่ใช้นักศึกษาในโรงเรียนพ้น)
10.มีอีกเยอะแต่ผมเอาที่พอรู้ครับ เข้าไปไม่ใช่แค่อยากเท่แต่ต้องชอบวิชาชีพที่เรียนด้วยถึงจะจบได้

** สถาบันเปรียบเป็นเบ้าหลอม ส่วนตัวบุคคลเหมือนวัตถุดิบที่นำไปหลอมอาจมีดีไม่ดีปะปนอยู่ที่สถาบันครับ **

กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: สุภาพชน52 ที่ 30 ก.ค. 10, 03:30 น
สำหรับคนที่อยากเรียนนะครับฟังไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ
เท่าที่รู้ก่อสร้างดุสิต(ก.ส.ด)มีดีอะไรบ้าง (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)
1.เป็นสถาบันสอนให้รู้จักความอดทนมีวินัย อาจารย์รักศิษย์ ศิษย์รักอาจารย์
2.เคารพองค์พระวิษณุด้วยจิตใจ(ไม่นำมาอ้างและทำให้เสื่อมเสีย)
3.รุ่นพี่สอนให้เคารพพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นสิ่งแรก
4.รักเพื่อนพี่น้อง
5.รับน้องอือ.......  อธิบายไม่ถูกแต่ไม่ใช่การทำร้ายน้อง-กระทืบมั่วสั่วแบบในข่าวการรับน้องตามสถาบันอื่นแน่นอน
ที่นี้ส่วนใหญ่เน้นความสามัคคีเป็นส่วนใหญ่ถ้าคิดจะเข้าก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องรับน้องครับเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องรองเรื่องหลักคือการอบรมสั่งสอน
ของสถาบัน
6.สอนให้รู้จักความเป็นผู้ใหญ่-ดูแลกันและกันเมื่อมีภัย
7.รุ่นพี่ไม่เคยสอนน้องให้ไปตีหรือหาเรื่องกับใครเลยรุ่นพี่อยากให้ไปเรียนแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคน(ไม่หาเรื่องใครถ้าใครไม่หาเรื่อง)
8.มีความสุขุมใจเย็นต่อการโพสข้อความทางอินเตอเน็ต
9.ไม่พ้นสีตามสถานที่ต่างๆ ที่เห็นตามปัจจุบัน ถ้ามีจะน้อยมาก (ส่วนใหญ่ไม่ใช้นักศึกษาในโรงเรียนพ้น)
10.มีอีกเยอะแต่ผมเอาที่พอรู้ครับ เข้าไปไม่ใช่แค่อยากเท่แต่ต้องชอบวิชาชีพที่เรียนด้วยถึงจะจบได้

** สถาบันเปรียบเป็นเบ้าหลอม ส่วนตัวบุคคลเหมือนวัตถุดิบที่นำไปหลอมอาจมีดีไม่ดีปะปนอยู่ที่สถาบันครับ **


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: สุภาพชน52 ที่ 30 ก.ค. 10, 03:32 น
สำหรับคนที่อยากเรียนนะครับฟังไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ
เท่าที่รู้ก่อสร้างดุสิต(ก.ส.ด)มีดีอะไรบ้าง (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)
1.เป็นสถาบันสอนให้รู้จักความอดทนมีวินัย อาจารย์รักศิษย์ ศิษย์รักอาจารย์
2.เคารพองค์พระวิษณุด้วยจิตใจ(ไม่นำมาอ้างและทำให้เสื่อมเสีย)
3.รุ่นพี่สอนให้เคารพพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นสิ่งแรก
4.รักเพื่อนพี่น้อง
5.รับน้องอือ.......  อธิบายไม่ถูกแต่ไม่ใช่การทำร้ายน้อง-กระทืบมั่วสั่วแบบในข่าวการรับน้องตามสถาบันอื่นแน่นอน
ที่นี้ส่วนใหญ่เน้นความสามัคคีเป็นส่วนใหญ่ถ้าคิดจะเข้าก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องรับน้องครับเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องรองเรื่องหลักคือการอบรมสั่งสอน
ของสถาบัน
6.สอนให้รู้จักความเป็นผู้ใหญ่-ดูแลกันและกันเมื่อมีภัย
7.รุ่นพี่ไม่เคยสอนน้องให้ไปตีหรือหาเรื่องกับใครเลยรุ่นพี่อยากให้ไปเรียนแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคน(ไม่หาเรื่องใครถ้าใครไม่หาเรื่อง)
8.มีความสุขุมใจเย็นต่อการโพสข้อความทางอินเตอเน็ต
9.ไม่พ้นสีตามสถานที่ต่างๆ ที่เห็นตามปัจจุบัน ถ้ามีจะน้อยมาก (ส่วนใหญ่ไม่ใช้นักศึกษาในโรงเรียนพ้น)
10.มีอีกเยอะแต่ผมเอาที่พอรู้ครับ เข้าไปไม่ใช่แค่อยากเท่แต่ต้องชอบวิชาชีพที่เรียนด้วยถึงจะจบได้

** สถาบันเปรียบเป็นเบ้าหลอม ส่วนตัวบุคคลเหมือนวัตถุดิบที่นำไปหลอมอาจมีดีไม่ดีปะปนอยู่ที่สถาบันครับ **


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ไร้นามค่ะ ที่ 9 ส.ค. 10, 23:32 น
อยากเข้า ปวส.ก่อสร้างจัง

อยากเรียนถาปัตค่ะ

ความใฝ่ฝันอยากเข้า กสด.ค่ะ

เปนกำลังใจให้ด้วยนะค่ะ


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: blue zone ที่ 17 ต.ค. 10, 19:44 น
ลอกได้ น่ะพ่อหนุ่ม q*004


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: Blue Yellow Red Zone ที่ 21 พ.ย. 10, 10:54 น
ก.ส.ด.มีเรียนรด.ป่ะพี่


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: ............. ที่ 24 พ.ย. 10, 17:41 น
อยากเข้ากสด.จัง

ก่อสร้างดุสิตคือความฝัน  ช่างสำรวจคืออนาคต

ขอให้สอบเข้าได้ด้วยเทอญ...................


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: โพลีเทคนิคกรุงเทพ ที่ 22 ธ.ค. 10, 23:23 น
ว่างัย ครับ คุน ดุเสี่ยว


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: โพลีเทคนิคกรุงเทพ ที่ 22 ธ.ค. 10, 23:24 น
ว่างัย ดุเสี่ยว


กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)
เริ่มกระทู้โดย: โฟล์ก ที่ 16 ก.พ. 11, 19:27 น
ผมจะเรียนที่กสดเหมือนกันครับ ปวส 1 แต่แก่แล้วอ่ะ ยังไงก็จะเป็นเพื่อนกันนะ เจอกันเทอม 1 ปี 54 นะ q*013