หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เปิดอบรมประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health economic evaluation)

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: teamhitap ที่ 26 เม.ย. 12, 09:47 น

เปิดอบรมประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health economic evaluation)


กระทู้: เปิดอบรมประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health economic evaluation)
เริ่มกระทู้โดย: teamhitap ที่ 26 เม.ย. 12, 09:47 น
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) หรือ HITAP ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ โดย HITAP ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขขึ้นทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง การอบรมการประเมินความคุ้มค่าในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๘
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลักสูตรเบื้องต้นและหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรเบื้องต้น เหมาะสำหรับนักวิชาการและนักวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรนี้เน้นการบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ความสำคัญ วิธีการ และขั้นตอนของการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนบทบาทของผลการประเมินต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย

หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ
เหมาะสำหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเบื้องต้น หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เพื่อนำไปปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้เน้นการใช้โปรแกรมหรือแบบจำลองต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากในปัจจุบันมี commercial software หลายชนิดที่สนับสนุนการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ อย่างไรก็ดี แบบจำลองดังกล่าวมีราคาสูงและต้องเสียค่าใช้จ่ายในระยะยาว คณะผู้จัดจึงมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแบบจำลองโดยใช้ freeware เช่น TreePlan รวมทั้ง Microsoft Excel ซึ่งหาได้ง่าย สะดวกในการตรวจสอบ และสามารถประยุกต์ใช้ในการวิจัยอื่นๆ

การอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านสาธารณสุขของประเทศ

กำหนดการอบรม
    บุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจ

    หลักสูตรเบื้องต้น วันที่ วันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2555 จำนวน 100 คน
    หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ วันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 จำนวน 60 คน

สถานที่อบรม
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.hitap.net/ee
หรือ http://www.facebook.com/pages/HITAP/136021327724