หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ประจำปีการศึกษา 2557-2558 รายละเอียดดังนี้

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องเด็กเรียน-เรียนต่อ => ข้อความที่เริ่มโดย: MUIC1986 ที่ 18 เม.ย. 14, 14:03 น

ประจำปีการศึกษา 2557-2558 รายละเอียดดังนี้


กระทู้: ประจำปีการศึกษา 2557-2558 รายละเอียดดังนี้
เริ่มกระทู้โดย: MUIC1986 ที่ 18 เม.ย. 14, 14:03 น
วันรับสมัคร   : 22 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2557 (เวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. และ วันเสาร์ 9.00-15.00 น.)
วันสอบ      : 17 – 18 พฤษภาคม 2557   
วันเปิดภาคเรียน   : 15 กันยายน 2557

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)
- การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
- กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (Entertainment Media) โดยมี 3 สาขาวิชา ได้แก่ การผลิตสื่อภาพยนตร์ การผลิตสื่อโทรทัศน์ และการผลิตแอนิเมชัน
- สังคมศาสตร์ (Social Science) โดยมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาระหว่างประเทศ และ เอเชียอาคเนย์ศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
- การเงิน (Finance)
- ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
- ระบบสารสนเทศ (Information System)
- การตลาด (Marketing)
- การจัดการการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
- เคมี (Chemistry)
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
- ฟิสิกส์ (Physics)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ENGINEERING : B.Eng.)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
     - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.muic.mahidol.ac.th
และยื่นเอกสารประกอบการสมัครและชำระค่าสมัครเป็นเงินสดจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ณ หน่วยรับสมัครและจัดสอบ ชั้น 1 อาคาร 1
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1124, 1327, 1245 โทรสาร 0-2441-0629 (ในวันและเวลาราชการ)

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเองสามารถส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์
โดย ธนาณัติสั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล ในชื่อผู้รับ
“วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบัญชี “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล”
เลขที่บัญชี 333 – 208153 – 4
เป็นจำนวนเงิน 2,050 บาท (สองพันห้าสิบบาทถ้วน)
จากนั้นส่งเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติ หรือสำเนาใบโอนเงิน มาที่
          ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
       วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
      999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
       ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
       จ. นครปฐม 73170
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ
เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
หมายเหตุ ผู้สมัครที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อ Admissions Office ภายใน 1 สัปดาห์ หลังส่งเอกสารเพื่อติดตามรับบัตรสอบ

4. หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1) ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
4.2) ใบประกาศนียบัตร (กรณีจบการศึกษาแล้ว)
         4.2.1) ใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ (ปพ.2)
         4.2.2) ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียน กรณีจบจากโรงเรียนนานาชาติ หรือประกาศนียบัตรของประเทศนั้นๆ กรณีจบจากต่างประเทศ
4.3) จดหมายรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.7) (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
4.4) รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป สวมชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ต)
4.5) ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT I มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
        4.5.1) TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 79 (iBT) หรือ
        4.5.2) IELTS (academic band) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
        4.5.3) SAT1 (Critical Reading and Writing) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 1100 คะแนนขึ้นไป
โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 4.5.1, 4.5.2 และ 4.5.3 ตัวใดตัวหนึ่ง ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
4.6) Recommendation letter จากอาจารย์ที่โรงเรียน 2 ท่าน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
4.7) สำเนาทะเบียนบ้าน
4.8) สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ)
4.9) จดหมายรับรองการเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีจบจากโรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศ)
4.10) ค่าสมัคร

5.   ติดต่อสอบถาม
หน่วยรับสมัครและจัดสอบ
โทร 0-2441-5090 ต่อ 1124, 1327, 1245
โทรสาร 0-2441-0629
อีเมล icdad@mahidol.ac.th
เว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/mahidol.inter