หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เอสเอ็มอีแบงก์แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: sutthikiats ที่ 8 ม.ค. 15, 15:04 น

เอสเอ็มอีแบงก์แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่


กระทู้: เอสเอ็มอีแบงก์แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่
เริ่มกระทู้โดย: sutthikiats ที่ 8 ม.ค. 15, 15:04 น
เอสเอ็มอีแบงก์แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์)  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  ได้มีมติแต่งตั้ง  นายสุพจน์ อาวาส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

นายสุพจน์ อายุ 54 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Dip.TESOL)  ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (M.A.) จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย กรุงเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) ประเทศนิวซีแลนด์ และ ปริญญาโท ด้านการจัดการ (M.M.) จาก สถาบันศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้ง ยังได้รับ ปริญญาบริหารดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประสบการณ์ทำงาน

•   ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานสินเชื่อชุมชน กลุ่มสินเชื่อรายย่อย
•   คณะกรรมการประกวดแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่นระดับประเทศปี 2557
•   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน   สภาผู้แทนราษฎร
•   กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน
•   คณะอนุกรรมการยกร่างแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก กระทรวงการคลัง
•   คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้กองทุนหมู่บ้าน) กระทรวงการคลัง
•   ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
•   ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ฯลฯ