หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การประเมินโครงการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: tangmo670321 ที่ 9 มี.ค. 16, 23:14 น

การประเมินโครงการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


กระทู้: การประเมินโครงการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เริ่มกระทู้โดย: tangmo670321 ที่ 9 มี.ค. 16, 23:14 น
ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย        นางอัญชลี   ชูคลี่
หน่วยงาน       โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
                    อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีที่ทำวิจัย      2557

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักการ  เป้าหมาย และการเตรียมการกับสภาพปัจจุบัน  2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับ ความสอดคล้องเหมาะสมของงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  บุคลากร และวิธีดำเนินงานตามโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ การนิเทศติดตามกำกับที่ปฏิบัติจริง  และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล วัดศาลามีชัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน ครูผู้สอนจำนวน 74 คน  นักเรียน จำนวน 60 คน รวมประชากรทั้งหมด 137 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจนมีคุณภาพก่อนที่จะไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการพบว่า
ผลการประเมินโครงการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สรุปได้ดังนี้
1.  ด้านบริบทของโครงการ โดยรวมแล้วผลประเมินจากผู้บริหารโรงเรียนและครูอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.  ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมแล้วผลประเมินจากผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ด้านกระบวนการ โดยรวมแล้วผลประเมินจากผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนจากครู อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ด้านผลผลิต โดยรวมแล้วผลประเมินจากผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน