หน้า : พิมพ์หน้านี้ - พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มอบนโยบาย “ไทยนิยมยั่งยืน” ภาคใต้

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 24 เม.ย. 18, 12:50 น

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มอบนโยบาย “ไทยนิยมยั่งยืน” ภาคใต้


กระทู้: พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มอบนโยบาย “ไทยนิยมยั่งยืน” ภาคใต้
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 24 เม.ย. 18, 12:50 น
วันที่ 20 เมษายน 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด ภายใต้ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร และกศน. ตำบล ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้กว่า 1,300 คน

ทั้งนี้พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อผลิตกำลังคน สร้างพลังทางสังคม และลดการเหลื่อมล้ำ เป็นการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และพัฒนาประชาชนไปสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ปรับกระบวนการทางความคิดให้กับประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล เป็นแกนหลัก ซึ่งมีกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง คือ 1) สัญญาประชาคมคนผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2) คนไทยไม่ทิ้งกัน 3) ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4) วิถีไทยวิถีพอเพียง 5) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฏหมาย 6) รู้กลไกการบริหารราชการ 7) รู้รักประชาธิปไตย 8) รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9) บูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร และ 10) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน โดยทั้ง 10 เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญอย่างเร่งด่วนและจะขยายผลเพื่อต่อยอดในเรื่องอื่นๆ ต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนทุก 3 เดือน ทั้งนี้ได้มีการกำหนดกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรรมและโครงการภายใต้ภารกิจของหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้