หน้า : พิมพ์หน้านี้ - งานประชุมวิชาการด้านโภชนาการแบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2018

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: we_rut ที่ 20 ธ.ค. 18, 11:36 น

งานประชุมวิชาการด้านโภชนาการแบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2018


กระทู้: งานประชุมวิชาการด้านโภชนาการแบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2018
เริ่มกระทู้โดย: we_rut ที่ 20 ธ.ค. 18, 11:36 น
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการแบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2018
เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ”

(http://www.deedeenews.com/wp-content/uploads/2018/12/ทอดพระเนตรนิทรรศการ-“ทุนวิจัยแบรนด์-เฮลธ์-รีเสิร์ช-อวอร์ด”.jpg)

   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ  แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2018 และ ประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 ซึ่งจัดโดย บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมูลนิธิ แบรนด์ เฮลธ์เพื่อสุขภาพของคนไทย จัดประชุมวิชาการทางโภชนาการเรื่อง“แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ”(The Ultimate Frontier for Smart Aging) เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป เข้าร่วมประชุมกว่า 900 คน ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50

(http://www.deedeenews.com/wp-content/uploads/2018/12/พระเจ้าวรวงศ์เธอ-พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ-มีพระดำรัสเปิดงาน-1.jpg)

   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระดำรัสเปิดงาน ตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการแบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ ๒๐๑๘ เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ” ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2518 ทุกคน

(http://www.deedeenews.com/wp-content/uploads/2018/12/พยาบาล-นักโภชนาการ-เภสัชกร-นักวิทยาศาสตร์-และนักวิชาการทั่วไป-ที่เข้าร่วมประชุมกว่า-900-คน.jpg)

   ตามที่รายงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2518 และงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการนั้น นับเป็นที่น่ายินดี เพราะโครงการและงานประชุมวิชาการดังกล่าว จะนำไปสู่การพัฒนาทั้งการวิจัยและวิชาการด้านโภชนาการให้ก้าวหน้า ทันสมัย ทันโลก ทั้งจะอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่การแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัย ทำให้หวังได้ว่า ทุกท่านทุกฝ่ายที่เข้าร่วมโครงการและงานประชุมวิชาการนี้ จะได้รับความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง ทางการวิจัยและวิชาการด้านโภชนาการ จึงขอให้แต่ละท่านได้ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และนักวิชาการ ให้เต็มกำลังสติปัญญา โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้พัฒนางานวิจัย และงานในหน้าที่ ให้สำเร็จก้าวหน้า บังเกิดประสิทธิผลสูงสุด เป็นประโยชน์เกื้อกูลให้สังคมผู้สุงวัยและประชาชนทั่วไปในบ้านเมืองของเรา มีสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป”

(http://www.deedeenews.com/wp-content/uploads/2018/12/นางสาวโสภิดา-สุตา-ดร.จีรัง-ว่องตระกูล-และ-ศ.พญ.อรพรรณ-โพชนุกูล-นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย.jpg)

ในปีนี้มีนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด จำนวน 3 ราย ได้แก่  1) ดร.จีรัง ว่องตระกูล ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงานวิจัยเรื่อง “กลไกของโสมอินเดียในการป้องกันและชะลอการเสื่อมของเซลล์ประสาท: การศึกษาในนวัตกรรมเซลล์ต้นแบบของโรคพาร์คินสัน” 2) ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของยาไพลต่ออีโอซิโนฟิลและไซโตไคน์ในโพรงจมูกของผู้ป่วยโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้” และ 3) นางสาวโสภิดา สุตา สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลของการบริโภคไข่ไก่ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีน ไขมันในเลือด และการเจริญเติบโตของเด็กประถมที่เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการในชนบท”

(http://www.deedeenews.com/wp-content/uploads/2018/12/นายเก็น-ไซโตะ-ประธานกรรมการบริหาร-บริษัทฯ-เข้าเฝ้าถวายเงิน.jpg)

 หลังจากนั้น ประทานพระวโรกาสให้นายเก็น ไซโตะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าเฝ้าถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยทรงประทานเงินดังกล่าวให้แพทย์หญิง อาภาศรี ลุสวัสดิ์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสมทบกองทุนฯนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ทั่วประเทศต่อไป