หน้า : พิมพ์หน้านี้ - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ลงนามความร่วมมือ กับ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prkmutnb ที่ 1 ต.ค. 19, 15:59 น

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ลงนามความร่วมมือ กับ


กระทู้: คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ลงนามความร่วมมือ กับ
เริ่มกระทู้โดย: prkmutnb ที่ 1 ต.ค. 19, 15:59 น
ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี และรักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาไมซ์ภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) กับ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. พร้อมกับผู้บริหารของสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, ผศ.ดร.สุภัทชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ผศ.ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆษิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร   รักษาการแทนอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา, นายสุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และ นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการจัดประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติของประเทศไทย หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE: Meeting, Incentive, Conversation and Exhibitions) และส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม   คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี   โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็น
ผู้ประสานงานการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา