หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: sorono55 ที่ 25 ต.ค. 19, 11:43 น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน


กระทู้: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
เริ่มกระทู้โดย: sorono55 ที่ 25 ต.ค. 19, 11:43 น
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
(https://ed.files-media.com/ud/book/content/1/152/454531/reIMG_1912-960x640-qa-94.jpg)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) มีพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2524 ความว่า “…ให้พิจารณาพื้นที่เหมาะสม จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรี…”
(https://ed.files-media.com/ud/book/content/1/152/454531/reIMG_1920-960x640-qa-94.jpg)
ต่อมาจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม กำหนดบริเวณตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ ให้เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนขึ้น เพื่อดำเนินการศึกษา สาธิต และพัฒนาที่ดินชายฝั่งทะเลอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการวางแผนพัฒนาจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมและยั่งยืนอย่างมีระบบ ตั้งแต่การศึกษาทดลอง วิจัย ทดสอบ สาธิต ขยายผล และการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางในการอบรมเผยแพร่ผลการศึกษา การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง พัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต ตลอดจนพัฒนากิจกรรมอื่นๆ แบบบูรณาการควบคู่ไปด้วย พร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน เป็นการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาที่นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ ทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในปี 2543 และรางวัลดีเด่นในปี 2545 ประเภทองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


กระทู้: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 7 พ.ย. 19, 13:59 น
“…ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคนแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ...”
พระบรมราโชวาท(ร.๙)   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓


กระทู้: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
เริ่มกระทู้โดย: sorono55 ที่ 22 ม.ค. 20, 13:45 น
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/King_Prajadhipok_of_Siam.jpg/220px-King_Prajadhipok_of_Siam.jpg)
                       สมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม
26 พฤศจิกายน 2468 – 2 มีนาคม 2478 (9 ปี 96 วัน)
ราชาภิเษก   25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469(นับตามปฏิทินปัจจุบัน)
ก่อนหน้า   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถัดไป   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ผู้สำเร็จราชการ   
ดูรายชื่อ  [แสดง]
นายกรัฐมนตรี   
ดูรายชื่อ  [แสดง]
พระบรมราชินี   สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
พระราชบุตรบุญธรรม   พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต
วัดประจำรัชกาล
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร [1]
ราชวงศ์   จักรี
พระราชบิดา   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชมารดา   สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระราชสมภพ   8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ประเทศสยาม
สวรรคต   30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 (47 พรรษา)
เซอร์รีย์ ประเทศอังกฤษ
ลายพระอภิไธย   (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Signature_of_King_Prajadhipok.svg/125px-Signature_of_King_Prajadhipok.svg.png)