หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: powerpubann66 ที่ 2 ธ.ค. 19, 10:55 น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: powerpubann66 ที่ 2 ธ.ค. 19, 10:55 น
ชื่อเรื่อง      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม Social Media kids เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคม
       ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา
ผู้รายงาน   นางสาวญาณิศา  สังข์ทอง
หน่วยงาน   โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสะเดา
       อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ
    การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Social Media kids เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรม Social Media kids 3) เพื่อวัดความก้าวหน้าทักษะทางสังคมทั้ง 3 ด้านของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรม Social Media kids 4) เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช้ชุดกิจกรรม Social Media kids เพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย   
   กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองสะเดา จำนวน 27  คน 
   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 1) ชุดกิจกรรม Social Media kids เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย  2) แบบวัดทักษะทางสังคมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรม Social Media kids เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 3) แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรม Social Media kids เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (xˉ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และสถิติ t-test Dependent Samples ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Social Media kids เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย เท่ากับ 82.47/81.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 
2) ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมก่อนและหลังจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรม Social Media kids เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย พบว่าหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ผลความก้าวหน้าทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการทำงานร่วมกัน การรู้จักรอคอย การรู้จักแบ่งปัน หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมโดยชุดกิจกรรม Social Media kids เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย พบว่ามีค่าเฉลี่ยของผลการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลการพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรม Social Media kids เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05