หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เติมพลังสร้างสรรค์ให้เยาวชนผ่านโครงการค่ายศิลปะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: แฟรนคอม เอเชีย ที่ 4 ธ.ค. 19, 12:07 น

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เติมพลังสร้างสรรค์ให้เยาวชนผ่านโครงการค่ายศิลปะ


กระทู้: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เติมพลังสร้างสรรค์ให้เยาวชนผ่านโครงการค่ายศิลปะ
เริ่มกระทู้โดย: แฟรนคอม เอเชีย ที่ 4 ธ.ค. 19, 12:07 น
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี คือเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เดินหน้าจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชน ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต บริษัทได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมมากมายที่สนับสนุนสังคมทั้งด้านการศึกษา การดูแลช่วยเหลือชุมชน และการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในวัยเรียนผ่านการบ่มเพาะความรู้รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ผ่านโครงการวาดศิลป์หลากหลายรูปแบบที่จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ พร้อมปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระ ตลอดจนส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเองของเยาวชน ในปีนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการวาดศิลป์ 3 โครงการสำหรับคุณครูและนักเรียน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตผ่านการแต่งแต้มสีสันและจินตนาการ

โครงการสอนศิลป์ที่บ้านเกิดสำหรับคุณครู: ส่งเสริมศิลปะจากครูสู่ศิษย์
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เดินหน้าจัดกิจกรรมโครงการสอนศิลป์ที่บ้านเกิดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สำหรับคุณครู 38 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 16 แห่งในเขตอีอีซี รวมระยะเวลา 4 วัน โดยในปีนี้มุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์ “น้ำ” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศของโลก คุณครูที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคขั้นพื้นฐานทางศิลปะโดยใช้สีน้ำ ดินสอ สีพาสเทลและสีไม้ เพื่อถ่ายทอดผลงานที่สะท้อนถึงความสำคัญของน้ำจากประสบการณ์ การเฝ้าสังเกตและจินตนาการของตนเอง

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของการขัดเกลาเยาวชนโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง การอบรมพัฒนาให้ครูผู้สอนเล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปะเป็นแนวทางที่ช่วยปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดนอกกรอบ เสริมสร้างความมั่นใจและการเห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงในอนาคต

โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด: แต่งแต้มชุมชนด้วยสีสัน ปลุกพลังรักษ์ท้องถิ่น
โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับเยาวชน บริษัทได้ริเริ่มขึ้นในปี 2552 เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะ พร้อมกระตุ้นให้น้องๆ มีความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพขั้นพื้นฐานโดยทีมงานจากศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร รวมถึงด้วยกิจกรรมสันทนาการที่ช่วยเสริมสร้างความกล้าคิดกล้าทำ ตลอดจนปลูกฝังให้เด็ก ๆ เข้าใจบทบาทของตนเองในการดูแลรักษาธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีกด้วย

เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการปลูกฝังความรู้ด้านการรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในชุมชน โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “การอนุรักษ์น้ำของฉัน” ในปีนี้ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการมีเยาวชนที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาที่ 4 – 6 เข้าร่วม กว่า 600 คนจากโรงเรียนรวมทั้งหมด 20 แห่งในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ  นักเรียนได้ปลดปล่อยจินตนาการลงบนผืนผ้าใบอย่างอิสระ และนำความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดสัญจร
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดกิจกรรมโครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดสัญจรต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ ๆ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จาก 9 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี ด้วยการพาไปทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและเรียนศิลปะนอกสถานที่ รวมระยะเวลาสามวัน เพื่อให้ได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพและองค์ประกอบศิลปะขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งได้เดินทางไปสร้างสรรค์ผลงาน ณ สถานที่จริง ประกอบด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นที่วัดเขาตะแบก นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโครงการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงรับชมการสาธิตของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 (WHA CIE 2) โดยมีตัวแทนทีมดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปได้มาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนในชุมชน รวมถึงเข้าเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำหนองค้อ เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ มีบทบาทและส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ชุมชนของตนเอง

นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการวาดศิลป์และ สอนศิลป์ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความคิดและจิตใจของทั้งคุณครูและนักเรียน ผ่านศิลปะช่วยให้เข้าใจตนเองและกล้าคิดนอกกรอบ บริษัท เชื่อมั่นว่าการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จะเป็นการช่วยกันพัฒนาโลกของเราไปพร้อมๆกัน ศิลปะเองก็เป็นเครื่องสร้างแรงบันดาลใจ โดยค่ายศิลปะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ที่เข้าช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะริเริ่ม สนับสนุนและสานต่อโครงการด้านการศึกษา เพื่อสร้างประโยชน์และพัฒนาความเป็นอยู่ของเยาวชน บริษัทมีความมุ่งมั่นพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุก ๆ คนในชุมชนต่อไป