หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ทีโอที เปิดรับสมัคร กรรมการผู้จัดการใหญ่

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 20 ธ.ค. 19, 14:51 น

ทีโอที เปิดรับสมัคร กรรมการผู้จัดการใหญ่


กระทู้: ทีโอที เปิดรับสมัคร กรรมการผู้จัดการใหญ่
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 20 ธ.ค. 19, 14:51 น
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 (ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.) ในวันและเวลาทำการ ที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติเฉพาะโดยมีคุณวุฒิทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

มีวิสัยทัศน์การบริหารจัดการในกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความรอบรู้ ความสามารถในการตัดสินสั่งการ  การแก้ไขปัญหา และนำองค์กรใปในทิศทางและเป้าหมาย ตามนโยบาย  มีคุณธรรมและจริยธรรมยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(1) กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง โดยต้องมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย
(2) กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่า
(3) กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.tot.co.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ ชั้น 3 อาคาร 9 ห้องประชุม 7 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2574 9490 และ 0 2575 4531  (คุณปริมประภา)