หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: inNoVaJK ที่ 10 ม.ค. 20, 16:46 น

การใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย


กระทู้: การใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย
เริ่มกระทู้โดย: inNoVaJK ที่ 10 ม.ค. 20, 16:46 น
ชื่อเรื่อง   การใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
ผู้วิจัย           นางสาวธนภรณ์ หมวดศรี   
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   
ปีที่วิจัย   2561

บทคัดย่อ
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน    3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กปฐมวัย ที่กำลังศึกษาอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จำนวน 21 คน ได้มาโดยการสุมอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  จำนวน 24 แผน 2) ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน จำนวน 24 ชุด  3) แบบทดสอบวัดพัฒนาการด้านสังคม จำนวน15 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.66 – 0.76 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.28 – 0.47 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.5443  4) แบบสังเกตพัฒนาการด้านสังคม 5) แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 ,  E.I. และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  t – test (Dependent Sample)

      ผลการวิจัย พบว่า
         1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพ 83.52/85.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
        2. พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านสูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        3. ดัชนีประสิทธิผลของพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน มีค่า เท่ากับ  0.7629 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7629 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.29
         4. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ     ด้านสังคม โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 2.75)