หน้า : พิมพ์หน้านี้ - แผยแพร่ผลงานวิชาการ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: maneenuch999 ที่ 28 มี.ค. 20, 23:38 น

แผยแพร่ผลงานวิชาการ


กระทู้: แผยแพร่ผลงานวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: maneenuch999 ที่ 28 มี.ค. 20, 23:38 น
ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการสอนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
                           ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   เรื่อง ปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีสุขภาพ
ผู้วิจัย       นางปิยรัตน์   เรืองวงศ์วิทยา  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ
                           โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ปีการศึกษา   2561

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง  ปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีสุขภาพดี  2)  ศึกษาประสิทธิ
ภาพของรูปแบบการสอนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง  ปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีสุขภาพดี  3)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 เรื่อง ปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีสุขภาพดี  4) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีสุขภาพดี 5) สำรวจความพึงพอใจของครูและนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการสอนสุขศึกษา   เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีสุขภาพดี  การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development) 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  จำนวน  32  คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)  แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และ 4)  แบบ
สำรวจความพึงพอใจของครูและนักเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t-test)  แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา
   ผลการวิจัยพบว่า
1.   รูปแบบการสอนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  5 เรื่อง ปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีสุขภาพดี มีชื่อว่า OACA Model  มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้ ทักษะกระบวนการ สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม สิ่งสนับสนุน และหลักการตอบสนอง ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนมี  4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Orientation: O)  2) ขั้นคิดวิเคราะห์ (Analysis: A) 3) ขั้นสร้างความรู้ (Construction: C) และ  4) ขั้นนำไปใช้ (Application: A)
2.   รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  85.25/88.14   เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่
กำหนดไว้
3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนตาม
รูปแบบการสอนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
4.   ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์คิด
เป็นร้อยละ  88.24  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5.   ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบการสอนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก  นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงาน โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองส่งผลให้ชิ้นงานมีคุณภาพ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรายวิชาอื่นได้
              คำสำคัญ    รูปแบบการสอนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์