หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มจพ. ร่วมขับเคลื่อนเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prkmutnb ที่ 4 มิ.ย. 20, 16:21 น

มจพ. ร่วมขับเคลื่อนเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)


กระทู้: มจพ. ร่วมขับเคลื่อนเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
เริ่มกระทู้โดย: prkmutnb ที่ 4 มิ.ย. 20, 16:21 น
ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเข้าร่วมการประชุม (Kick off) ร่วมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนด้านการศึกษาดำเนินการโครงการในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) พ.ศ 2563 ของจังหวัดนนทบุรี  โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นการประชุมด้วยแอปพลิเคชัน Zoom ที่ได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการและประชุมครั้งแรก (เป็นการ Kick off) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ (ส่วนราชการและมหาวิทยาลัย) และเอกชนเป็นภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกับจังหวัดนนทบุรี โดยมีเฉพาะส่วนงานและสำนักในวิทยาเขตกรุงเทพ ส่วน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรีจะเป็นศูนย์ AIC ปราจีนบุรี ส่วน มจพ. วิทยาเขต ระยองจะเป็นศูนย์ AIC ระยอง
สำหรับ มจพ. มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเกษตรกร โดยมีแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรม IOT ของ มจพ. กับการทำการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ หรือการพัฒนาต่อยอดการเกษตรที่เป็นสินค้าเด่นของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงการจัดทำ Business Plan และการเชื่อมโยง E–commerce จะเป็นการดำเนินการตามแนวทางการเกษตรสมัยใหม่
สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพิธีเปิดศูนย์ Agritech and Innovation Center (AIC) พร้อมกันทั่วประเทศ 77 จังหวัด โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 77 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นการขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในชื่อ “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม” (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม  รวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร  และยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร  สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด ตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์
ศูนย์ AIC ถือเป็นศูนย์กลางในการบริการเกษตรกร เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต  สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ให้สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 ขวัญฤทัย ข่าว /สมเกษ ถ่ายภาพ