หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานวิชาการ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: chaif311 ที่ 9 ก.ค. 20, 11:22 น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: chaif311 ที่ 9 ก.ค. 20, 11:22 น
ชื่อเรื่อง      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
                        โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้
                        ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
                        บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ชื่อผู้วิจัย      นางศรีปรภัสร์  พงษ์เดชวัฒนาพร ตำแหน่ง ครู
                        วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา    โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ปีการศึกษา    2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)  อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ตามเกณฑ์มาตรฐาน 85/85 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ แบบทดสอบประจำชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ  แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนย่อความ  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t – test
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.65/89.73 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 85/85 ที่กำหนดไว้  2) ประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.8364 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.64 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนย่อความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.55)